Trafikkutfordringer i idylliske Nordstrandveien

Hurum Venstre spurte i en interpellasjon ordfører om trafikkutfordringene i Nordstrandveien på Filtvet. Nå foreligger svaret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hurum Venstre kommenterer svaret slik:

– Vi håper at skiltingen kan bli mer tydelig og oversiktlig for besøkende til våre flotte attraksjoner i Filtvet. Venstre støtter også Vegvesenet sitt forslag om å skilte Nordstrandveien som blindvei, en løsning som er kjent for redusere biltrafikk. Håpet er at det blir mindre gjennomgangstrafikk slik at man er trygg på at ambulanser, brannbiler og hjemmetjenesten kan komme fram, sier Gunn-Torill Homme Mathisen.

– Vi vil at det skal være en positiv opplevelse å oppholde seg i Filtvet både for fastboende, hyttefolk og andre besøkende. Det populære spisestedet Villa Malla og flotte Filtvet fyr trekker folk til kommunen fra fjern og nær. Kanskje får også noen lyst til å bosette seg her? Vi ønsker nye innbyggere hjertelig velkommen!, sier hun.

Bakgrunn for interpellasjonen kan du lese i Røyken og Hurums Avis her.

Færderseilasen ved Filtvet fyr

Færderseilasen ved Filtvet fyr
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Ordførerens svar:
“Problemene med hensyn til parkering i Nordstrandveien ble gjort gjeldene da Villa Malla åpnet uten at det var tatt hensyn til parkering for gjester. I løpet av sommeren 2008 fikk man erfaring med problemet, og det ble tatt initiativ til å finne en løsning på parkeringsproblemet. Forslaget til løsning ble følgende:

1. Parkering for alle besøkende til Filtvet, innkl besøkende til Fyret, Villa Malla, Brygga, galeriet, bok-kafeen, butikken, osv. legges til tomten ved siden av Joker-butikken. Anvisningtil P-plassen å være tydelig skiltet, slik at tilreisende forstår at dette er eneste aktuelle parkeringsplassen for dem.
2. Det må innføres innkjøring forbudt-sone i Nordstrandveien. Kun kjøring til eiendommene (dvs beboere/hytteeiere). Selvsagt må også annen nyttekjøring tillates (utsetting av båter, dykkerkurs, osv).
3. Kommunen må sørge for at reglene håndheves med regelmessige kontroller og nødvendige sanksjoner mot overtredelser.

Med bakgrunn i forslaget og etter avtale med grunneier, har parkeringen ved Joker blitt regulert til parkering. Grunneier ønsker ikke å utvide parkeringsarealet, da han vil benytte dette arealet til boligutbygging.

Når det gjelder det totale antall parkeringsplasser i området er det ikke nok plasser ved bare bruk av plassen ved Joker. Administrasjonen så på forskjellige løsninger da saken var oppe, og til parkeringen ved Joker, ble det valgt noen parkeringsplasser ved Filtvet brygge og i Nordstrandveien. Hoveddelen av sentrumskjernen i Filtvet er regulert i Reguleringsplan for Filtvet sentrum (vedtatt av Hurum kommunestyre i møte den 04.11.97, sak 0073/97). Nordstrandveien er regulert til offentlig kjørevei. Veien er en blindvei, men leder fram mot områder avsatt til offentlig formål; havn og friområde. Slik man må forstå reguleringen, må det legges til grunn at Nordstrandveien ikke kan stenges som foreslått. Videre må man peke på at reguleringsplanen legger til grunn at grunneiere etablerer parkering på egne boligtomter.

Kommunen er skiltmyndighet for kommunal vei. Kommunen har fattet vedtak om parkeringsregulering langs veien. Kommunen kan fatte vedtak om å stenge kommunale veier for trafikk som ikke er til eiendommene, og har undersøkt mulighet for dette med veimyndighetene (Statens Vegvesen).

Veimyndighetenes svar er at en slik løsning vanskelig kan håndheves av politiet, siden enhver vil kunne hevde at en skal til eiendom som sogner til veien, offentlig brygge, mv. På denne bakgrunnen tilrår ikke Statens vegvesen en slik løsning. Et forslag er at kommunen kan vurderer å skilte Nordstrandveien som blindvei, en har erfaring for at dette kan gi redusert trafikk.

Spørsmål 1. Vil ordføreren ta initiativ til å endre skiltingen i Nordstrandveien og ved parkeringsplassen i Filtvet før årets sommersesong starter, slik at man unngår trafikkkaos?
Svar: Ordføreren vil be administrasjonen se på muligheten til å skilte dagens løsning bedre slik at besøkende får bedre informasjon om parkering i området.

Spørsmål 2. Vil ordføreren ta initiativ til å sondere mulighetene for å utvide parkeringsplassen
i Filtvet?

Svar: Dagens parkeringsmuligheter i området er godt gjennomarbeidet med sondering av de muligheter som finnes. Med bakgrunn i det arbeidet som er gjort, synes det nå vanskelig å utvide parkeringsplassen i Filtvet.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**