Venstres boligpolitikk

I områder med utbyggingspress må vi ha en villet og styrt utvikling, og kommunene må innta en langt mer aktiv rolle, skriver Siri Engesæth og Ole Andreas Lilloe-Olsen i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Siri Engesæth er stortingskandidat for Akershus Venstre.

Siri Engesæth er stortingskandidat for Akershus Venstre.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

 Ole Andreas Lilloe-Olsen er gruppeleder for Venstre i Bærum.

Ole Andreas Lilloe-Olsen er gruppeleder for Venstre i Bærum.
Foto: Venstre

VENSTRES ENGASJEMENT for å bevare dyrket mark, grønne lunger, viktige biotoper, åpne kulturlandskap og etablerte kulturverdier blir til tider møtt med stor skepsis av utbyggingsinteressene.

Naturlig nok. I debatten hevdes utdrag fra statistikk, tidsfremskrivninger og prosentregning å beskrive sannheten. Politikere fra andre partier i andre kommuner har villig latt seg bruke som våpendragere. Ofte uten basiskunnskap om den faktiske og historiske utvikling.

Venstre er et sosialliberalt parti. Gode liv for folk er det vi vil ha. Vi mener stemmen til nabolag, naturverninteresser, foreldre med barn på skolevei og representanter for et steds kulturelle identitet og historiske hukommelse er viktige når beslutninger om arealbruk fattes. Det ligger i bunnen for vår aktive boligpolitikk.

For Venstre er det viktig at det er innbyggerne og ikke utbyggerne som bestemmer arealbruken i den enkelte kommune.

 For Venstre er det viktig at det er innbyggerne og ikke utbyggerne som bestemmer arealbruken i den enkelte kommune, skriver Engesæth og Lilloe Olsen. På bildet: Akershus Venstres årsmøte aksjonerte mot nedbygging av strandsonen.

For Venstre er det viktig at det er innbyggerne og ikke utbyggerne som bestemmer arealbruken i den enkelte kommune, skriver Engesæth og Lilloe Olsen. På bildet: Akershus Venstres årsmøte aksjonerte mot nedbygging av strandsonen.
Foto: Christoffer Biong

VI KAN IKKE HA en utbygging som er styrt av en «tar du den så tar du den»-logikk. En grunneier skal selvsagt ha frihet til å benytte sin eiendom, men den enkeltes frihet stopper der en annens begynner.

Venstre vil bruke markedet, men vi ser med all tydelighet at markedet ikke kan styre utbudet alene. Markedsaktørene vil bygge det de tjener mest på fremfor å bygge det folk har behov for. I Bærum har dette til tider hatt svært uheldige konsekvenser.

Venstre har imidlertid ingen tro på en politisk detaljstyring av hvordan folk skal bo. Vi er heller ikke redd for at noen er rike og kan bo mer eksklusivt enn andre. Det viktige for oss er at alle kan ha mulighet til å skaffe seg en god bolig der de kommer fra, og i rimelig avstand til arbeidsplassen. Venstre har tro på en sunn blanding av leiligheter, rekkehus og eneboliger.

SKAL VI BYGGE i Bærum? Bærum har hatt enorm boligvekst de siste 50 årene. Bare Oslo har hatt større vekst i antall hoder. Av de store kommunene er det bare Oslo og Stavanger som har en større befolkningstetthet enn Bærum. I tiåret fra 1997 til 2007 bygget Bærum ned et areal tilsvarende 35 fotballbaner i året, og i 2012 hadde Bærum større boligvekst enn noen annen kommune.

Utviklingen har manglet planlegging og har resultert i at kommunen kveles i kø, kork og kaos. Voksesmertene er store. Vi registrerer mindre trivsel og større gjennomtrekk i bomiljøene.

Venstre sier fortsatt ja til boliger i Bærum. Og vi har plass til mange. Men da må vi bygge den type boliger vi har behov for, og vi må fremfor alt plassere dem med klokskap i nærheten av kollektivtilbud, skoler, barnehager og annen infrastruktur.

VENSTRE SIER JA TIL strategiske kommunale oppkjøp av eiendommer langs banene i den hensikt å omregulere til boligtyper som gir plass til flere boenheter og flere tilgjengelige åpne grøntarealer for allmennheten.

Venstre ønsker å gjøre Sandvika til en flott og kompakt by. Vi ønsker å bygge ut aksen Sandvika-Vøyenenga, med en snarlig utbygging av Franzefossbyen. Ny E18-trasé vil frigjøre og muliggjøre fine områder.

Vi ønsker å gjøre Fornebu til et boområde med klare urbane kvaliteter og tror området tåler flere boliger enn det som er planlagt. Vi sier ja til flere boliger ved Høvik stasjon. Vi ønsker oss Kolsås leir som fremtidig boligområde. Og når det først er bestemt at det skal bygges ned jorder på Gjønnes, ønsker vi at utnyttelsen da blir høy.

Bærum har både fjorden, høydene og de grønne markene og skogsområdene. De må vi bevare selv om vi blir stadig flere som får bo her og nyte dem. Det skal vi få til.

Siri Engesæth,
2.-kandidat på stortingslisten

Ole Andreas Lilloe-Olsen,
Gruppeleder i Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**