Åpenhetsplakaten til Venstre vedtatt i Gjerstad Kommunestyre

Åpenhetsplakaten til Venstre ble lagt fram for Gjerstad Kommunestyre 21.03.2013 av Kai Ove — og ble enstemmig vedtatt. Vi gjengir her Åpenhetsplakatens innhold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Interpellasjonen fra Kai Ove Sandåker ble fremlagt for Gjerstad Kommunestyre 21.03.2013.

Åpenhetsplakaten går ut på å praktisere åpenhet i alle prosesser for alle folkevalgte og saksbehandlingskontorer i kommunene.

Gjerstad Kommune behandlet ikke Åpenhetsplakaten da den kom ut i 2004, så det var på høy tid nå – særlig med tanke på den senere tids mediafokus på korrupsjon (les: vennetjenester og trynefaktor) innenfor offentlig forvaltning rundt om i hele landet.

Åpenhetsplakaten med sine åtte punkter kan være et positivt og forebyggende verktøy i kommunal forvaltning. Det forutsettes også at offentlighetslovens hovedprinsipper gjennomgås i møter/samlinger for ledere og øvrige saksbehandlere.

Ordlyden i Åpenhetsplakaten er som følger:

VÆR ÅPEN
Veiledning for kommunale saksbehandlere i praktisering av offentlighetsloven.

1) Offentlighetsloven gir regler som sikrer borgernes rett til innsyn i offentlige organers saksbehandling og arbeid. Innsyn i kommunenes arbeid er en viktig forutsetning for et åpent og demokratisk samfunn.

2) Hovedregelen i offentlighetsloven er at alle dokumenter er offentlige og dermed åpne for innsyn, hvis ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Ønske om innsyn i en sak er ofte knyttet til en saks aktualitet. Siden det er en offentlig (åpen) journal som danner grunnlag for innsyn, må du bidra til fortløpende journalføring. Alle henvendelser og skriv, også elektronisk, skal journalføres, med mindre det dreier seg om henvendelser av privat karakter.

3) Den enkelte borgers motiv for å be om innsyn skal du ikke vurdere. Det er ikke et krav i loven at den som ber om innsyn, i et dokument eller en sak, er part eller har direkte interesse i dokumentet eller i saken.

4) Når du mottar forespørsel om innsyn, vurder først om det er grunn til at lovens hovedregel ($3) bør avvikes. Vurder deretter om det er hjemmel for å unnta dokumentet. Ved eventuelt avslag, må du vise til presis hjemmel og samtidig opplyse om klageadgang.

5) Hvis offentlighetens hovedregel kan fravikes ut fra begrunnelse etter unntaksbestemmelsene, må du likevel vurdere om dokumentet helt eller delvis kan gjøres kjent. Du har etter loven en plikt til å vurdere bruk av “mer-offentlighetsprinsippet” ($11).

6) Lovens bestemmelser om unntak for “interne dokumenter” gjelder ikke innstilling fra administrasjonen når avgjørelse skal tas av kommunestyret eller fylkestinget eller av andre folkevalgte organer.

7) Er du tillagt innstillingsrett i sak til folkevalgt organ og har påført et dokument eller en sak “unntatt offentlighet”, må du vise til aktuell lovparagraf og du må gjøre oppmerksom på at organet selv skal vurdere dette.

8) Offentlighetsloven regulerer gokumentoffentlighet. Kommuneloven regulerer møteoffentlighet. Lovhjemmel for å behandle en sak for stengte dører finner du bare i kommuneloven ($31).

KRAV OM INNSYN MÅ PRIORITERES OG BEHANDLES RASKT!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**