Venstre leverer: dette har vi fått til i 2012

– Vi er på rett vei i Akershus, sier Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre. – Med Venstre i posisjon har vi fått en kraftig styrking av kollektivtilbudet, frafallet har gått ned i de videregående skolene, og vi er i front når det gjelder å satse på klima- og miljø. Stadig flere fullfører videregående opplæring. Her kan du lese mer om hva Venstre har vært med på å få til Akershus i 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 - Vi er på rett vei: flere reiser kollektivt, frafallet går ned og fylkeskommunen gjør mye for å redusere klimagassutslippene. På bildet: Inge Solli, Siri Engesæth og Solveig Schytz.

– Vi er på rett vei: flere reiser kollektivt, frafallet går ned og fylkeskommunen gjør mye for å redusere klimagassutslippene. På bildet: Inge Solli, Siri Engesæth og Solveig Schytz.
Foto: Gisle Bjørneby

Venstre leverer: dette har vi fått til i 2012
– Stadig flere fullfører og består videregående opplæring. Stadig flere elever formidles til lærekontrakt. Akershus fylkeskommune er Norges største skoleeier, og det oppnås gode resultater. Samtidig veit vi at veksten i antall elever i åra som kommer blir stor, og vi kan på igjen måte lene oss tilbake og ta noe hvileskjær, vi må fortsatt ha trøkk på det kontinuerlige arbeidet med å styrke opplæringen, styrke arbeidet med ny Giv, styrke etter- og videreutdanning for lærere og å skaffe enda flere elever lærlingplass, sa Solveig Schytz, gruppeleder for Akershus Venstre fra talerstolen i dagens fylkesting.

Kraftig styrking av kollektivtransporten
Kollektivtrafikken i Akershus hadde god passasjervekst og økt markedsandel også i 2012. Siden 2007 har bevilgingene til kollektivtransport blitt mer enn doblet. Dette har gitt klare resultater, og kollektivandelen har økt fra 14 % i 2007 til 21 % i 2012. Stadig fler reiser nå kollektivt med Ruter, og Venstres mål er å gjøre det enkelt og billig for folk å reise kollektivt til og fra jobb og skole.

 Pilene peker kraftig oppover for kollektivtransporten i Akershus. Kilde: Ruters årsrapport for 2012.

Pilene peker kraftig oppover for kollektivtransporten i Akershus. Kilde: Ruters årsrapport for 2012.

Antall kollektivreiser i Akershus og mellom Akershus og Oslo økte med 7,6 prosent fra 2011. Økningen i biltrafikken var på 2,1 prosent, mens befolkningsøkningen var på 1,8 prosent. Kollektivandelen av alle motoriserte reiser gikk opp fra 20 til 21 prosent.

Store utfordringer framover
– Kollektivtrafikken har stor passasjervekst og øker mye mer enn biltrafikken. Men vi veit at vi ikke kan slå oss til ro med det. Ytterligere økt kapasitet i kollektivtrafikken er nødvendig for å fortsette den positive trenden, og vi må dempe veksten i biltrafikken i en region i sterk vekst. Arbeidet med samordnet areal- og transportplan for Oslo og Akershus har fullt trøkk og blir et svært viktig grunnlag for den videre utviklingen. Vi må lykkes med å samle veksten i boliger og arbeidsplasser i kollektivknutepunkter slik at enda fler i framtida kan reise til og fra jobb og skole med sykkel, gange og kollektivtrafikk, sa Schytz.

Ansvarlig økonomisk styring
For åttende år på rad ble det et positivt driftsresultat og et regnskapsmessig overskudd for Akershus fylkeskommune. – Vi er opptatt av ansvarlig økonomisk styring og at vi skal få mest mulig velferd og tjenester igjen for pengene, sier Schytz. I tiden framover må vi ta høyde for økte utgifter og lavere utbytte fra Akershus Energi.

Viktige hendelser i 2012:
– Kollektivtrafikken i Akershus hadde en økning i 2012 på 7,6 prosent.
– Kollektivtransportens andel av motorisert trafikk økte med ett prosentpoeng i 2012 fra 20 prosent i 2011til 21 prosent i 2012.
– Andelen av befolkningen i Akershus som sier de er fornøyde/meget fornøyde med
Kollektivtilbudet har steget, og er nå på 58 prosent. For kollektivtransportens kunder ligger tilfredsheten på 96 prosent i Akershus.
– Ruter har i 2012 økt antallet busser som går på biodiesel i sommerhalvåret fra 127 til 232.
– Kolsåsbanen åpnet fram til Gjønnes i oktober 2012.
– I 2012 behandlet fylkestinget utredningen av kollektivløsninger til Fornebu og vedtok at metroløsning fra Fornebu senter via Lysaker, Skøyen og Majorstua skal utredes videre som hovedalternativ. Venstre jobber videre for at vi skal få på plass bane til Fornebu så raskt som mulig.
– I 2012 ble det ferdigstilt omtrent 200 nye innfartsparkeringsplasser på Gjønnes stasjon langs Kolsåsbanen.
– Det er ferdigstilt et faglig grunnlag for fylkeskommunens strategi for tidlig innfasing
av hydrogen.
– Hydrogenstasjonen på Lillestrøm ble åpnet våren 2012. Stasjonen er en av verdens mest avansert
– Norges første hydrogenbusser, som går mellom Oppegård og Oslo, ble satt i drift sommeren 2012.
– I 2013 ble det gitt tilsagn til 200 ladepunkter for elbil, av disse er 7 hurtigladepunkter.
– Første el-drosjer i Akershus: De to første elbil-drosjene ble satt i trafikk i januar.
– Ruter lanserte billett-app med mulighet for å kjøpe enkeltbillett fra mobilen
– Fra 1. november åpnet Akershus fylkeskommune for søknader til den nye oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn.
– Gang- og sykkelvei nettet ble utvidet med 3,3km.
– Tiltak mot frafall virker: Andelen som fullfører og består er på 80,8 prosent og bare 3,2 prosent sluttet i løpet av skoleåret 2011-12.
– I 2012 deltok om lag 280lærere på Ny GIV-relaterte etterutdanningskurs som Akershus fylkeskommune arrangerte.
– Styrket satsing på etterutdanning for lærere: Fra høsten 2011 ble det igangsatt forsøksordning med veiledning av nye lærere i de Fylkeskommunale skolene. Skoleåret 2012-13 omfatterordningen150 nye lærere og 94 veiledere.
– Forbruket av fyringsolje i de videregående skolene er nær halvert, fra 63 5670 liter i 2011 til 34 7170 liter i 2012(45,4 prosentreduksjon). Det er nå 25 av 34 videregående skoler som har fjernvarme, grunnvarme eller biobaserte oppvarmingsanlegg.
– Norges største solfangeranlegg ble satt i drift oktober/november 2012. Anlegget eies av Akershus Energi, og er et av Europas største solfangeranlegg. Solfangeranlegget skal levere 4 GWh per år, og har en installert effekt på ca. 7 MW. Akershus EnergiPark vil redusere CO2-utslipp med 30 000 tonn per år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**