Vestfold Venstre på gartneribesøk

Vestfold Gartnerlag, lokallag av Norsk Gartnerforbund, inviterte stortingskandidatene til informasjonsmøte om Norsk gartneri- og hagebruksnæring 6. mai 2013. Fra Venstre i Vestfold stilte 3. kandidat Karin S. Frøyd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Verten Ernst Skalleberg på Skalleberg Gartneri i Stokke viste fram en blomsterflora uten sidestykke i produksjonsanlegget og hadde også mye interessant å formidle. Det var en lydhør samling politikere som fikk innblikk i gartnerinæringen i Vestfold. Det var også orientering om produksjon og utfordringer for næringen ved Knut Bærland (leder av Vestfold Gartnerlag) og av generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, Katrine Røed Meberg. Marianne Strøm fra Norsk Landbruksrådgiving Viken fortalte kort om sitt område. Tilstede var også to andre representanter fra gartnernæringen, Bjørn Widerøe og Thorbjørn Saue (Klavenes Gård og Gartneri). Sistnevnte lot oss prøvesmake på noen fantastisk smakfulle økologisk dyrkede Solarino-tomater fra eget gartneri.

Knut Bærland fra Vestfold Gartnerlag og Karin S. Frøyd

Knut Bærland fra Vestfold Gartnerlag og Karin S. Frøyd
Foto: Vestfold Venstre

Vi fikk høre at norsk veksthusproduksjon har en total produksjonsverdi på kr 1.912 mill. (eksklusive tilskudd) og står for 8 % av norsk jordbruksproduksjon. Vestfold ligger her på 3. plass i landet mht veksthusareal (190 dekar utav 2.048 for hele landet). Rogaland er desidert størst med 644 dekar. Frilandsproduksjon (grønnsaker, frukt og bær) står i tillegg for 6 % (kr 1.650 mill.). Vestfold er landets største fylke på dette området. Hagebruksnæringen sysselsetter 5.000 personer og i tillegg er det ansatte i tilstøtende næringer. Gartneri og hagebruk er som vi skjønner en viktig og betydelig næring, også i fylket.

Gartneriene er markedstilpasset og har en arealeffektiv produksjon. Utfordringene er innenfor tollvern (importreguleringer) og likebehandling. Bransjen ønsker likebehandling med tradisjonelt jordbruk når det gjelder statlige overføringer, rammebetingelser og skatter/avgifter. Vårens jordbruksoppgjør ses derfor i møte med spenning.

Vi fikk også høre om bransjens misnøye med nye regler fra 01.07.12 for overføringstariffer i kraftmarkedet og variasjonene dette medfører mht energikostnader. Rød-grønne statsråder vet om problemene og har lovet å se på saken, men har ikke gjort noe ennå. Kanskje Venstre i ei ny regjering kan få til en endring på området?

Blomster

Foto: Venstre

Bransjen er energikrevende fordi det trengs lys og varme i veksthusene. Bransjen har en energistrategi mot 2020. Konkrete mål er reduksjon i forbruket pr. produsert enhet 1,5-2 % pr. år og nedgang med 15 %. CO2-utslippet skal ned med minst 40 %. Dette høres bra ut sett utifra Venstres miljøperspektiv.

En annen sak som Knut Bærland i Gartnerlaget tok opp under møtet på Skalleberg Gartneri var bedre fagutdanning for morgendagens gartnere. Ønsket er et eget utdanningsprogram for produksjonsgartnere. Idag finnes en slik utdanning i fylket for anleggsgartnere på Gjennestad videregående skole. Politikerne lovte å ta med seg dette innspillet videre.

Bildene som illustrerer denne artikkelen taler sitt tydelige språk. Hva ville livet vært uten blomster og planter?

Karin S. Frøyd
3. kandidat på Venstres stortingsvalgliste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**