HVA MED KVÆFJORD EIENDOM?

I forbindelse med drøfting av forslag som ble oversendt til formannskapet ved behandlingen av budsjett og økonomiplan 2013 — 2016, ble det aprilmøtet i kommunestyret satt fram forslag fra Ap, SV og Sp om at:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


“Kommunestyret ber styret for Kvæfjord eiendom snarlig å besørge ekstern utredning vedr. organisering og drift av selskapet.

Det må legges til grunn for utredningen at kommunestyret ønsker å vurdere/endre selskapsmodell for eiendomsselskapet Kvæfjord eiendom, fra aksjeselskap til kommunalt foretak.

Utredningen må se på og evt. foreslå evt. vedtektsendringer i gammel, evt. ny modell, likeså at forhold til, og evt. konsekvenser for ansatte blir vurdert.”

Det ble straks en debatt om hvem som var ugild i saka som styremedlem, varamedlemmer til styret og ansatte i selskapet.

Asbjørn pekte på at kommunestyret tydelig var nokså uforberedt til å behandle et så viktig forslag i ei sak som ikke sto på sakskartet og ikke var utredet. Og han stilte spørsmål ved om kommunestyret kunne instruere Kvæfjord Eiendom som aksjeselskap slik vedtaket etter sin ordlyd la opp til? Han viste også til at det nettopp var avholdt generalforsamling uten at dette spørsmålet var reist. Han foreslo saka utsatt slik at den kan komme til behandling i kommunestyret som forberedt sak på junimøtet. Det blei vedtatt mot 9 stemmer.

På møtet i kommunestyret ga ellers rådmannen i Ibestad kommune, Helge Høve, en svært god og grundig orientering om eiendomsskatt. Det er i dag 320 av landets kommuner som har innført eiendomsskatt av dem 20 av de 24 tromskommunene. Dette er et spørsmål som også kommer til kommunestyret i junimøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**