Hvorfor Venstre og ´Folk Først`?

Venstre ønsker velgernes tillit til å føre en grønn, varm og liberal politikk. Vi vil ha et velferdssamfunn med rom for alle, som prioriterer dem som har mest bruk for fellesskapets støtte og hjelp. Venstre vil føre en politikk som setter folk først.
Venstre er Norges eneste sosialliberale parti. Her får du Venstres Stortingsvalgprogram i kortversjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Sjur Alhaug

Foto: A.Hovstø

Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi skiller oss fra venstresiden ved den tillit vi gir alle til å ta vare på seg selv og sine medmennesker. Og vi skiller oss fra høyresiden ved at vi ønsker sterkere fellesskapsløsninger som bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet. Dette utgjør forskjellen, og du kan være med å påvirke samfunnet!

Sjur J Alhaug, leder i Ringsaker Venstre

En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, og vi har ambisjoner for hver elev. Elevene først i skolepolitikken. Og skal vi lykkes trenger vi motiverte lærere. Venstre vil gjennomføre ordning med systematisk videreutdanning. I tillegg vil vi redusere skolebyråkratiet slik at læreren først og fremst får være lærer.

Norge trenger en ny satsing på verdiskaping og nyskaping for å sikre velferden. Vi trenger nye bedrifter og tilrettelegging for innovasjon i det etablerte næringslivet. Et mangfoldig og kreativt næringsliv kan bidra til grønn vekst. Vi må fjerne diskriminerende regler og ordninger som gjør at selvstendig næringsdrivende og de minste bedriftene betaler mer skatt og får dårligere sosiale ordninger enn ordinære lønnsmottakere. Venstre vil innføre et minstefradrag for alle selvstendig næringsdrivende, likestille selvstendig næringsdrivendes rettigheter til sykepenger med øvrige arbeidstakere, og forenkle og forbedre tilgang på risikokapital, og også endre skattesystemet.

Klimautfordringene må løses, og Norge må ta et større ansvar. Venstre vil at Norge skal bli en fornybarnasjon. Men det krever politisk handlekraft og nytenkning. Vi vil at det skal bli enklere for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen, og innføre skattefradrag for energisparende tiltak i egen bolig. Derfor vil vi gå fra rød til grønn skatt, og bruke skattesystemet slik at det lønner seg å arbeide og å handle klima- og miljøvennlig. Vi vil investere en større del av Oljefondet i klimavennlige prosjekter i utlandet. Vi vil verne sårbare havområder mot petroleumsaktivitet, og går mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Venstres omlegging av norsk transportpolitikk vil skape en enklere, tryggere og mer miljøvennlig hverdag. For Venstre er utbyggingen av jernbaneløsninger den viktigste samferdselsprioriteringen, og vi vil ferdigstille InterCity helt til Halden, Lillehammer og Skien innen 2025. Vi vil etablere prosjektorganisasjoner med helhetlig ansvar for planlegging og fullføring. Vi vil gjennomføre utbygging av gjennomgående sykkelvegnett i byer og tettsteder. Dette trygger både næringslivets behov og de myke trafikkantene.

Venstre ønsker en målrettet helse- og sosialpolitikk som hjelper dem som trenger det aller mest. En nasjonal sykehusplan, en offensiv narkotikapolitikk og fattigdomsbekjempelse. Venstres førsteprioritet vil være å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier.

Fornyelsen i offentlig sektor har stanset opp, og det oppmuntres ikke til næringsutvikling, privat eierskap, gründervirksomhet og grønn vekst. Venstre ønsker en blågrønn regjering bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti. Det vil være en styringsdyktig regjering som kan søke ulike flertall i Stortinget for de saker hvor det er viktig for Venstre å få en ny og offensiv kurs. Du kan være med på dette i høst, folk først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**