LINDAS DAG I KOMMUNESTYRET

Linda hadde en svært aktiv dag i kommunestyret på møtet i april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I spørretimen viste hun til at kommunens stilling som rusfaglig medarbeider ble fjernet ved behandlingen av budsjettet for 2013 fordi prosjektmidlene fra fylkesmannen opphørte. Da levekårsutvalget siden ble orientert om at Helsedirektoratet lyste ut prosjektmidler til “lokale rusforebyggende koordinatorer” ba det administrasjonen søke på slike midler. Søknadsfristen var 20/3. Nå ville Linda vite om en hadde fått svar på søknaden, og hva en eventuelt vil gjøre dersom svaret blir negativt?

Det ble svart at kommunen ennå ikke hadde mottatt svar på søknaden, og at det i tillegg var søkt på andre midler for om mulig å kunne videreføre stillinga med dagens kompetanse.

I et annet spørsmål pekte hun på ønsker fra svømmeklubben om å kunne gi et tilbud i svømmehallen i hvert fall så lenge skolen er åpen, d.v.s. 3 uker i juni og 1 uke i august. Levekårsutvalget er informert om at idrettsrådet ønsker ei slik ordning, men at vedtak går ut på at svømmehallen skal være stengt. Hun viste til dette som et godt folkehelsetiltak, og at svømmeklubben legger til rette for med trening for personer med funksjonshemming. Svømmeklubben gjør alt sjøl, så hallbetjentene trenger ikke være tilstede. Det kan også være muligheter for at en kan søke FYSAK om midler til å dekke utgiftene.

Hun spurte om ordføreren vil ta initiativ til å se på denne saka igjen, og fikk positivt svar på det.

I spørretimen kan representantene stille spørsmål, men det er ikke anledning til debatt eller forslag etterpå slik det er anledning til ved interpellasjoner. Linda hadde derfor også levert en interpellasjon der hun viste til at levekårsutvalget var orientert om at det nå er inntrådt
en svært vanskelig situasjon med betydelig udekket behov for langtidssykehjemsplasser: “Jeg oppfatter situasjonen som prekær,og et minimum må være å få åpnet de 3 plassene i underetasjen i Kvæfjordheimen som er tenkt åpnet 1/10.” I sitt svar viste ordføreren til kommuneøkonomien som ikke gir rom for nye tiltak.

Linda var opptatt av at kommunestyret har behov for å bli bredt orientert og kunne drøfte utfordringene på helse-og omsorgssektoren, og fulgte opp ved å foreslå at “Kommunestyret ber om at det avholdes et temamøte til høsten, der kommunestyret kan få ei bred orientering om utfordringene i helse – og omsorgsavdelingen.”

Dette fikk enstemmig tilslutning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**