Vil ha sløyfe på rv.4 rundt Nittedal sentrum

Vi må få vedtatt kommunedelplanen for rv.4 for å få penger til å legge veien i en sløyfe rundt nye Nittedal sentrum. Sentrumsutviklingen vil gjøre Nittedal til et enda mer attraktivt sted, sier varaordfører Inge Solli (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Rv.4 i sløyfe rundt sentrum ble foreslått i plansmia for mange år siden, og har i ettertid blitt lagt inn i sentrumsplanen som nå er lagt ut på høring samtidig med kommunedelplanen for rv.4.

Veien til Oslo
Doble løp i Hagantunnelen er på grunn av trafikkmengde og trafikksikkerhet lagt inn i nasjonal transportplan (NTP). Tunnel under Rotnes legges inn som framtidig veiløsning i kommuneplanen. — Videre blir det viktig å finne gode veiløsninger fra Gjelleråsen og inn til hovedstaden der trafikkmengden er størst. For Venstre vil satsingen på et godt kollektivtilbud være viktigst, og en kraftig bedring av tilbudet på Gjøvikbanen vil bidra til at biltrafikken blir redusert. Det vil redusere behovet for store veiutbygginger og sparer miljøet for forurensning, støy og naturinngrep, sier Solli.

Mosenteret i Nittedal

Mosenteret i Nittedal

Ønsker høringsinnspill
Kommunedelplan for rv.4 legges nå ut på høring, og synspunkter sendes Statens vegvesen. Kommunestyret har fattet følgende vedtak i saken «Ny førstegangsbehandling av kommunedelplan for rv.4 Kjul-Åneby sør»:

1. Forslag til kommunedelplan for rv.4 Kjul — Åneby sør med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 15.03.13 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht plan- og bygningsloven paragraf 11-14.

2. Det legges til grunn en helhetlig planlegging av framtidig veiløsning for rv. 4 Kjul — Åneby sør. En 4-felts vei med motorvei-standard i dalbunnen gjennom Nittedal kan ikke godtas. Dette av hensyn til kulturlandskapet, tettstedsutvikling samt nærføring til elva. Vi legger derfor til grunn 2-felts vei og kollektivfelt, og peker på alternativet med omlegging av rv.4 i sløyfe rundt sentrum slik forutsatt i forslag til KDP for sentrum.

3. Tunnel forbi Rotnes er med henvisning til den helhetlige planleggingen i punkt 2, eneste akseptable langsiktige løsning for framtidig økt trafikkmengde. Alternativ 3, 4 og 5 er utredet iht. planprogrammet. Det bes om innspill på tunnelalternativene. Kommunestyret ønsker vurdert alle alternativer og kombinasjoner av disse.

4. Kommunestyret understreker viktigheten av at KDP for sentrumsutvikling og KDP for rv.4 Kjul-Åneby sør behandles og vedtas rettidig for å komme i posisjon for å få tildelt sentrale og regionale programområdemidler omtalt i nasjonal transportplan (NTP) og Oslopakke 3.

5. Kommunestyret understreker viktigheten av at rv.4 legges i en sløyfe rundt nye Nittedal sentrum med kollektivterminal og innfartsparkering for å ivareta god sentrumsutvikling og økt kollektivtilbud, og legger til grunn Samferdselsdepartementets bekreftelse på at en slik omlegging er innenfor regjeringens krav til «utvikling av dagens riksveg».

6. Mellom Kjul og Rotneskrysset etableres kollektivfelt. Det legges vekt på at utforming av kryssløsninger skal gjøres minst mulig arealkrevende.

7. Enkelte trafikksikkerhetstiltak på strekningen Rotnes og nordover anses som nødvendig, men framtidig trafikkmengde nord for Rotnes-krysset vil i årene framover være avhengig av hvor godt kollektivtilbud som finnes i Stor-Oslo Nord (strekningen Oslo-Gjøvik).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**