Sterkt kritiske til anonym retting

5. mars stemte Venstres Svein Abrahamsen mot å pålegge alle fylkets videregående skoler en omfattende praksis med “anonym retting”. Sjelden har en sak så tydelig vist den store avstanden mellom Venstre og Høyres skolepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres grunnidé er å utvikle skolen i tett og tillitsfull dialog med de som arbeider i skolen. Nå har lærere på alle skolenivå spontant organisert en omfattende innsamling av underskrifter mot fylkeskommunens vedtaket Fagforeninger i skolen står samlet mot den mistilliten til lærerne som vedtaket viser. Venstre tar disse sterke signalene på alvor — det gjør ikke Høyre!

Venstre mener at skoleutvikling må bygge på moderne forskning. Men det er ikke påvist noen betydelig læringsgevinst ved å innføre anonym retting, snarere tvert imot. I aftenbladet.no 23. mars skriver Margunn Ueland om hvordan elevenes læring hemmes ved for mange vurderinger. Hun viser til John Hattie, som har analysert store mengder forskning på læring og vurdering, de siste tjue åra. Denne forskninga viser at noe av det som har størst betydning for elevers læring og utvikling, er relasjonen og samhandlinga mellom elev og lærer. Et hovedpoeng er altså at de får systematiske tilbakemeldinger om hvordan de skal jobbe videre for å bli bedre. Venstre tar hensyn til dette i sin skolepolitikk — noe Høyre åpenbart ikke gjør.

Anonym retting?

Foto: Kjell Haavard Høie

Det er foreløpig få erfaringer med anonym retting i Norge, men Hordaland fylkeskommune hadde et forsøk med anonym retting i 2011. Det forsøket konkluderte med at både lærere og elever støtter opp under, og ønsker det systemet vi allerede har, nemlig vurdering for læring (VFL). VFL bygger på samhandling mellom elev og lærer samt kontinuerlige tilbakemeldinger, altså helt i tråd med det forskninga viser har størst effekt.

VFL-systemet er alt innført i både grunnskole og videregående opplæring. Anonym retting kan bare gi vurdering av det som er innlært, slik systemet var før vi fikk påvist hvor viktig det er med individuelle framovermeldinger. Venstre ønsker å bygge videre på VFL og forbedre det, framfor å innføre noe nytt som bryter både med forskning og med det elever og lærere mener.

Venstre vil ha en skole der lærerne gjør det de kan best — å være pedagoger. Dessverre opplever stadig flere lærere at dokumentasjonskravet øker, og det går på bekostning av det pedagogiske arbeidet i møte med elevene. Et opplegg med anonym retting vil gi enda mer papirarbeid og byråkratisering.

I Kunnskapsløftet er det allerede nedfelt at skolene skal legge til rette for samarbeid mellom lærerne, blant annet om vurdering. Dette er det allerede mye av i dag, og det er ei ordning som krever mye mindre byråkrati og papirarbeid. Venstre vil avbyråkratisere skolen. Høyre sier de vil, men ser ut til å handle stikk i strid med det de selv sier.

Venstre vil at skolen skal satse på det som gir elevene økt læring, ikke en tung byråkratisk ordning uten påvist læringseffekt. Vår skolepolitikk bygger på å ta på alvor de signal som kommer fra lærere, elever og forskning. Vi liter på at lærerne har evnen til å være kritisk til egen praksis — til beste for elevene — og at forskerne ser best hvilken retning skolen bør ta.

Norsk skole trenger Venstres varme hjerte — ikke Høyres mistillit!

Sandnes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**