Kan valget føre til vekst i Valdres?

Valdres trenger en regjering etter valget som vil satse aktivt på bygdeutvikling. Venstre mener at natur- og kultupark kan være samarbeidsplatformen som gir vekst i regioner som Valdres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Valdres-regionen har hatt en positiv utvikling de seinere åra innen hyttebygging, produksjon av rakfisk, kurv og ost, oppbygging av på lokalmedisinsk senter, nye festivaler som Vinjerock og Trollrock og stort nytt velkomstbygg på Valdres Folkemuseum.

Dette er noen av de mange lyspunkt i utviklingen av Valdres-samfunnet. Likevel står utfordringene i kø: Valdres har landbruksklynger med stor produksjon av mjølk, men ingen naturbruksutdanning. Valdres er en reiselivsregion med landets eldste reiselivslag, men få eller ingen går kokke- eller reiselivslinja på Valdres vidaregående skule.

Valdres har en av landets sterkeste folkemusikkmiljøer, men ingen kan ta folkemusikk som fag på Valdres vidaregåande skule — det på tross av at det er gjennom satsing på lokal tradisjon at man kan lykkes i dagens forbrukermarked.

Valdres var den første regionen i landet som etablerte en natur- og kulturpark. Intensjonen bak etableringen av natur- og kulturparken var flere, mellom anna et ønske om å styrke rammene for natur- og kulturbaserte næringer, og ikke minst å snu befolkningsnedgang til vekst gjennom offensiv merkevarebygging, støtteordninger og samarbeidsprosjekt mellom kommunene og næringslivet.

«Samarbeidsplattform» er sammenfatningen av hva en natur- og kulturpark står for. Etter Valdres har 15 andre områder i Norge gått for den samme organiseringen innenfor parkbegrepet.

Utfordringene for natur- og kulturparken har vært flere: Folketallet i Valdres går fortsatt nedover, og flere store arbeidsplasser er lagt ned. Venstre mener likevel at potensialet i natur- og kulturparkene er stort, og har som eneste parti målet om: «å etablere flere regionale natur- og kulturparker» i sitt stortingsvalgprogram for neste periode.

Utviklingen av Valdres-samfunnet påvirkes av mange faktorer. I vår presenterte Østlandsforskning på Lillehammer, som har et større prosjekt på gang for å se på utviklingen i fjellbygder, materiale som viser at statlig overstyring er et vesentlig problem for utviklingen i Distrikts-Norge. Nye næringstiltak og initiativ kveles i starten på grunn av mange søknader og ankeinstanser.

Venstre mener det er nødvendig med et frislepp av regeltyranniet, særlig fjellandbruket er kraftig overbyråkratisert og bør få lettere vei til gjennomføring av nye tiltak. Dessverre har vi ikke gode nok rammevilkår til å kunne skape ytterligere vekst i vår type næringer: landbruk, reiseliv og handelsnæring.

Oljenæringen står sterkt i Norge. Valdres har få maritime næringer, men Olje-Norge kaster likevel skygge over oss med høyt nasjonalt lønnsnivå. Det er derfor viktig at vi gir gode rammevilkår til bedrifter som finnes i Distrikts-Norge — bedrifter med ildsjeler og med en kime til ytterligere vekst og utvikling.

Statlige tiltak som ellers kunne skape vekst, er flytting av statlige arbeidsplasser, men det er en kjensgjerning at vi har færre slike enn andre områder i landet. Tall fra Stortingets egne utredninger viser at Hedmark har stukket av med dobbelt så mange statlige arbeidsplasser som Oppland.

Utfordringene er hvordan vi får flere arbeidsplasser til vår region. Hvordan skal vi arbeide for å skaffe Valdres flere statlige arbeidsplasser? Den sittende regjering har ansvaret for den negative utviklingen de siste åtte år.

I tillegg til vilje til å fordele arbeidsplasser bedre må vi få en regjering etter valget som vil støtte regioner som vil ta tak i egen utvikling. En ytterliggere satsing på regionale parker kan være et viktig skritt i den retning. Utfordringene er hvordan vi får flere arbeidsplasser til vår region.

Eivind Brenna
Gruppeleder for Venstre i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**