Fattigdom

Antall barn i Norge som vokser opp i fattige familier har økt det siste tiåret. En tredel av barn med ikke-vestlig bakgrunn lever i husholdninger med inntekt under fattigdomsgrensen. Venstres førsteprioritet er å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Dagens sosialpolitikk bidrar i realiteten til å forsterke forskjellene i Norge. Venstre vil ha større omfordeling ved å differensiere barnetrygd, kontantstøtte og oppholdsbetaling i barnehage og SFO, slik at vi kan prioritere mer til dem som trenger det mest.

Det er store ulikheter mellom kommunene når det gjelder andelen av innbyggerne som er fattige. Dagens inntektsmodell for kommunene er med på å sementere sosial ulikhet mellom kommuner. Venstre vil fjerne kriteriet om høyt utdanningsnivå for utregning av støtte per barn i barnehagealder, slik at kommuner med lavt utdanningsnivå får større muligheter til å utjevne denne forskjellen.

Venstre vil:
•Innføre en nasjonal minstenorm for sosialhjelp til livsopphold (eksklusive boutgifter) som prisjusteres hvert år.
•Opprettholde barnetrygden, men differensiere slik at de med lav inntekt får økt barnetrygd mens de med høy inntekt får mindre.
•At barnetrygd ikke skal regnes inn i grunnlaget når sosialhjelp skal beregnes.
•Fjerne maksimalpris og innføre gradert sats på oppholdsbetaling i barnehager og SFO slik at fattige familier betaler mindre enn i dag.
•Gi statlig tilskudd til gratis kjernetid for barn i barnehager i områder med relativt sett overrepresentasjon av fattige barn.
•Innføre en ordning for hjemkjøp av boliger, hvor en leid kommunal bolig på sikt kan bli eid bolig.
•Trappe opp tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner som yter fritidstilbud til fattige og vanskeligstilte barn.
•Styrke ordningen med omsorgslønn for foreldre med syke eller funksjonshemmede barn.
•Utvide ordningen med gratis helsehjelp for barn fra 16 til 18 år.
•Styrke programmet for basiskompetanse (lesing, skriving og regning) i arbeidslivet.
•Utvide dekningsområdene for fri rettshjelp, slik at flere kan få nytte av ordningen.
•Styrke den økonomiske rådgivningstjenesten i NAV.
•Gjennomgå kvalifiseringsprogrammet med sikte på å gjøre det mindre vilkårlig og mer målrettet mot utsatte grupper.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**