Domstolene

Venstre mener at det ikke tilfredsstiller grunnleggende krav til rettssikkerhet at man kan bli dømt til straff i andre instans uten begrunnelse. Venstre vil derfor styrke dagens juryordning ved at det innføres skriftlig begrunnelse ved domsavsigelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det må innføres obligatorisk opplæring av lagrettemedlemmer, med hovedfokus på forståelse av rettsbelæring og bevisbyrderegler, vurdering og vekting av bevis.

I tillegg til å dømme i siste instans, driver også Høyesterett rettsskapende virksomhet. Den enkelte dommers verdisyn og integritet kan ofte være avgjørende for utfallet av vanskelige tvilsspørsmål. I lys av dette er dagens utnevningspraksis av høyesterettsdommere problematisk, siden utnevnelsene påhviler regjeringen og begrunnelser fra innstillingsrådet er unntatt offentlighet. Venstre mener at begrunnelsen ved utnevning av Høyesterettsdommere bør være offentlig tilgjengelig.

Forliksrådene og Konfliktrådene spiller en viktig rolle i rettssystemet. Ved å bringe saker inn for disse organene, får bedrifter og enkeltpersoner muligheter til å løse konflikter på enkel og rimelig måte. Venstre vil arbeide for at Forliksrådene og Konfliktrådene har gode arbeidsvilkår. Den store saksmengden tilsier at det er god grunn til å se på en videreutvikling av rådenes arbeidsområde.

Enkeltpersoner som har en sak av stor velferdsmessig betydning, skal ikke være økonomisk forhindret fra å føre den for retten. Venstre vil utvide ordningen med fri rettshjelp, da økonomisk evne ikke skal være til nevneverdig hinder for å kunne prøve sin sak for domstolene. Det må også satses mer på å styrke forvaltningens veiledningsplikt.

Venstre vil:
•At Innstillingsrådets begrunnelse for innstillinger til utnevnelse av nye høyesterettsdommere skal være offentlig.
•Arbeide for å reformere EMD, med mål om å korte ned saksbehandlingstiden, effektivisere og styrke ressurstilgangen.
•Vurdere om forliksrådenes og konfliktrådenes arbeidsområder kan utvides.
•Utvide dekningsområdene for fri rettshjelp, både hva gjelder personer og rettsområder.
•Gjennomgå regelverket for fri rettshjelp, herunder de økonomiske virkemidlene, med sikte på å stimulere flere advokater til å påta seg denne type oppgaver.
•Støtte frivillige ordninger i regi av Jussbuss, JURK, Jussformidlingen og lignende organisasjoner.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**