Et fritt kulturliv

Venstre arbeider for et mangfoldig og fritt kulturliv som stimulerer nysgjerrighet, kreativitet og mangfold. En offensiv kulturpolitikk henger sammen med vern av ytringsfriheten og i et liberalt samfunn er derfor en stor kultursektor et mål i seg selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper dessuten større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet i hverdagen.

For å sikre et fritt og autonomt kulturliv er det viktig med maktspredning. Sentralstyringen av norsk kulturliv må erstattes med en mer desentralisert makt og en bedre fordeling av kulturmidlene. Den offentlige støtten til kultur og idrett må sikre både de gode talentene og den store bredden. Samtidig må det være et mangfold av finansieringskilder som gjør kulturaktørene mer uavhengige av politiske føringer.

Venstre vil:
•Revidere kulturloven slik at den sikrer kunstnerisk frihet fra politisk styring, avklarer det offentliges ansvar og samordner dagens lovverk.
•Sørge for at kunstnerisk frihet ivaretas ved offentlige bevilgninger.
•Bygge opp regionale kulturfond med bidrag fra statlig kapital.
•Innføre gaveforsterkningsordninger for museumsfeltet.
•Gi kunstnere og kulturarbeidere tilfredsstillende økonomiske vilkår og sosiale rettigheter.
•Sikre et mangfold av statlig finansierte institusjoner for ulike kunstuttrykk i hele landet.
•Sikre statlig støtte til regionale kompetansesentre i musikklivet, også innen rytmisk musikk.
•Frita all idrett, museer og kulturarrangører for merverdiavgift.
•Evaluere knutepunktordningen for festivaler.
•Avskaffe ordningen med at kommunal andel må følge statlig andel av finansiering av kulturinstitusjoner.
•Forenkle rapporteringsrutiner og regelstyring av kulturinstitusjoner.
•Gi statlig støtte til nasjonale kulturbygg, som Munchmuseet i Bjørvika.
•Styrke forholdene for drift av symfoniorkestre som er basert på frivillig arbeid.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**