Forenkling og fornying av det offentlige

Venstre er bekymret over et økende dokumentasjons- og kontrollregime i mange deler av offentlig sektor. Mye tid og krefter går med til administrasjon og byråkrati. Venstre vil arbeide for å begrense byråkratiske regler og rutiner også for offentlig ansatte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Store deler av offentlig sektor er preget av detaljstyring, byråkratiske kontrollsystemer og omfattende dokumentasjonskrav. Det legges for lite vekt på de ansattes vurderingsevner som fagpersoner. Dette skaper lett en situasjon der de enkle sakene prioriteres foran de vanskelige og viktige.

Offentlig sektor er i konstant behov for fornyelse. Antall direktorater, tilsyn og deres oppgaver, reguleringer og kontrollfunksjoner må gjennomgås med sikte på å tilbakeføre politiske funksjoner til folkevalgte organer.

Venstre vil:
•Igangsette en uavhengig evaluering av offentlig forvaltning, med sikte på å begrense byråkratiet og sikre effektiv tjenesteproduksjon.
•Redusere skjema- og dokumentasjonsveldet i offentlig sektor.
•Effektivisere anbudsprosessen i offentlig sektor, og forenkle rutinene for kontroll med tjenester som settes på anbud.
•Gjennomgå statlige tilsyn og direktorater med sikte på å styrke folkevalgte organers makt og i denne sammenheng ha som mål å redusere antall tilsyn og direktorat.
•Sikre offentlig ansatte rett og mulighet til å ytre seg om faglige eller arbeidsrelaterte spørsmål.
•Styrke samarbeidet mellom stat og kommune ved å gi Fylkesmannen det samme ansvaret for samordning, koordinering og dialog ved innsigelser som ved tilsyn.

Les også:
Åpenhet

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**