Fylkeskommunen

Dagens fylkeskommune er ikke tilpasset fremtidens utfordringer og må endres. Samtidig vil Venstre gjennomføre en stor og krevende kommunereform. Fylkeskommunens fremtid bør vurderes etter at den nye kommunestrukturen er på plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Sammenslåinger av fylkeskommuner kan likevel gjennomføres. På lenger sikt mener Venstre at fylkeskommunen skal erstattes av et nytt folkevalgt regionalt nivå med færre, større og sterkere regioner.

Sterke regioner må ha politisk makt og økonomiske ressurser. I dag er mye av denne makten plassert hos staten. De norske regionene skal være et selvstendig og fullverdig forvaltningsnivå, slik kommunene er det på lokalt nivå, med omfattende desentralisering av oppgaver, ansvar, myndighet og ressurser fra staten.

Regioner som skal ha et slikt helhetlig ansvar, må inndeles på en måte som er funksjonell i henhold til oppgavene som skal løses og slik at befolkningen naturlig kan identifisere seg med egen region. Oslo som hovedstad må underlegges en særskilt vurdering.

Venstre vil:
•Gjennomføre en regionreform der fylkeskommunen erstattes med et nytt regionalt nivå med færre og sterkere regioner.
•Gi de nye regionene helhetlig politisk, faglig og finansielt ansvar for samferdsel, landbruk, nærings- og bygdeutvikling, kultur, videregående opplæring, miljøvern og kulturminnevern, regional planlegging og sikkerhet og beredskap.
•Flytte forvaltning av arealbestemmelser, senterstruktur og andre skjønnspregede retningslinjer fra Fylkesmannsembetet til de nye regionene.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**