Global helse

Venstre vil arbeide for en mer rettferdig fordeling av globale helseressurser og styrke helsesystemer, utdanning av helsepersonell og tilgang til helsetjenester. Arbeid for å sikre tilgang til grunnleggende helsehjelp for verdens befolkning er et viktig virkemiddel i utviklingspolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Investering i global helse kommer de svakeste til gode og mange mennesker kan løftes ut av nød med relativt små grep. Helse er viktig for nasjonal økonomi og investering i helse gir økonomisk vekst. De største utfordringene for global helse er mangel på diagnoseverktøy, vaksiner og medisiner tilpasset behovet, samt manglende tilgang til medisinsk behandling og helsearbeidere.

Patenterte medisiner er ofte for dyre for de fattige som trenger dem. Dette fører igjen til et stort marked for utrygge piratmedisiner. Venstre mener derfor at det bør opprettes et internasjonalt Health Impact Fund (HIF) som et supplement til dagens patentordning. Gjennom HIF kan farmasiselskaper frivillig registrere sine medisiner og forplikte seg til å gjøre dem tilgjengelig til lavest mulig pris i ti år mot å få utbetalt støtte fra fondet etter hvor stor helseinnvirkning medisinene har. Dette gir selskapene incentiver til å utvikle medisiner for de med størst helsebehov og ikke bare de med størst kjøpekraft.

Venstre vil:
•Støtte WHO i arbeidet for et internasjonalt rammeverk for koordinering, oppfølging og finansiering av forskning og utvikling av legemidler for fattige.
•Legge bedre til rette for at norsk helsepersonell og andre humanitære hjelpearbeidere kan bidra med arbeid i fattige land.
•At Norge skal være en pådriver for opprettelse av et HIF i og gjennom internasjonale fora.
•Bidra økonomisk til et HIF, til GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) og til det globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**