Globale institusjoner

Venstre vil ha globale kjøreregler som gjelder for alle med FN som bærebjelke i det multilaterale samarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Våre felles utfordringer som verdensborgere håndteres av et mangfold av internasjonale organisasjoner med varierende grad av effektivitet og demokratisk legitimitet. Mange internasjonale organisasjoner som har stor innflytelse på folks hverdag både når det gjelder finansøkonomi, handel og utvikling, sikkerhet og klimapolitikk, har behov for reformer.

Maktstrukturene i store deler av det multilaterale systemer avspeiler verden slik den var i 1945. Endrede politiske og økonomiske maktforhold i verden krever derfor en gjennomgang og effektivisering av det multilaterale systemet. Venstre vil prioritere å reformere eksisterende internasjonale organisasjoner fremfor å opprette nye. Den viktigste utfordringen er å bidra til å reformere FN-systemet. FN må bli mer effektivt for å nå vedtatte mål. Organisasjonen trenger større økonomisk uavhengighet og må demokratiseres for å få større legitimitet. Venstre vil opprette en parlamentarikerforsamling i FN, som et viktig ledd i demokratiseringsprosessen på globalt nivå.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har viktige funksjoner i verdensøkonomien, men det finnes ikke et tilstrekkelig effektivt internasjonalt apparat til å forebygge og løse kriser i internasjonal økonomi. For at verdensøkonomien også i fremtiden skal kunne bygge på åpne finansmarkeder er det avgjørende at IMF reformeres og rustes opp til å ivareta en fornyet og større rolle i internasjonal økonomi.

Venstre vil:
•Arbeide for å finansiere FN gjennom globale avgifter, for eksempel avgift på grensekryssende fly- og båttransport.
•Endre Sikkerhetsrådets sammensetning slik at rådet bedre reflekterer verdens befolkning.
•Gjøre Sikkerhetsrådet mer demokratisk ved en utvanning av vetoretten.
•Intensivere arbeidet med å forhindre folkemord og andre forbrytelser mot menneskeheten, blant annet ved å støtte militær intervensjon når nødvendig.
•Styrke Den internasjonale straffedomstolen (ICC) finansielt og politisk.
•Styrke FNs apparat for å lede og koordinere internasjonale styrker, nødhjelp og utviklingsbistand.
•Prioritere at Norge bidrar med militære styrker til FN-ledede fredsbevarende styrker.
•Tilføre IMF økt internasjonal legitimitet gjennom reform av organisasjonens styrende organer og en maktfordeling som bedre gjenspeiler dagens verdensøkonomi.
•Styrke IMFs rolle innen global makroøkonomisk koordinering og stabilisering og tilføre IMF økte midler for å ivareta rollen som internasjonal kredittgiver.
•I større grad ta hensyn til fattige lands interesser i styresammensetningen i Verdensbanken, som er et viktig verktøy for utvikling i disse landene.

Les også:
Internasjonal klimapolitikk

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**