Kunst og kunstnere

Kunst og kultur har først og fremst sin egenverdi, men har også et stort næringspotensial. Kunstnere og apparatet rundt kunstnerne er ofte selvstendig næringsdrivende med flere av de samme utfordringene som andre gründere og små foretak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstres næringspolitikk legger til rette for at kunstnere kan skape sin egen arbeidsplass ved blant annet å sikre tilfredsstillende økonomiske vilkår, bedre sosiale rettigheter, redusere skjemavelde og tilføre kompetanse om entreprenørskap og forretningsdrift.

Venstre vil ha et bredt spekter av teaterinstitusjoner. Etablerte kunstneriske produksjonsmiljøer og institusjoner, både regionale og nasjonale, skal ha sikre og forutsigbare rammer samtidig som de frie kunstgruppene får en større andel av den offentlige støtten.

Norsk film styrkes med fokus på kvalitet, ikke kvantitet. Derfor må vi skape sterke fagmiljøer og belønne visning av nyskrevet norsk dramatikk.

De fysiske omgivelsene utgjør rammene for våre liv. Derfor er arkitekturpolitikk viktig for utviklingen av byer, tettsteder og gode bomiljøer. Et av de viktigste kunstpolitiske virkemidlene i Norge i dag er offentlig innkjøp av kunst. Venstre mener at en større andel av innkjøpene — både til museenes samlinger og til utsmykking — må være ny kunst.

Venstre vil:
•Sikre langsiktige stipendordninger for kunstnere.
•Sikre pensjonsordninger og sosiale rettigheter for utøvende kunstnere.
•Sørge for et bredere tilbud av statlige stipendordninger for kunstnere i startfasen, der kunstneren har mulighet til å søke støtte uavhengig av medlemskap og tilknytning til foreninger, forlag og lignende.
•Gi søkere anledning til innsyn i faglige og kunstneriske vurderinger av store og ressurskrevende søknader til Norsk kulturråd.
•Lette overgangen fra prosjekt til etablering av bedrift eller langsiktig produksjon ved å etablere et samspill mellom Innovasjon Norge og Norsk kulturråd.
•Gi kulturarbeidere som har kunstneriske oppdrag lettere adgang til visum til Norge.
•Øke bidragene til regionale filmfond og filmsentra.
•Gi Dramatikkens hus tilfredsstillende økonomiske vilkår for å sikre nyskrevet norsk dramatikk.
•Gi Norsk kulturråd større frihet til å forvalte sine offentlige tilskuddsordninger.
•Rette statens innsats til kunst i det offentlige rom mot tiltak som bidrar til lokal stedsutvikling etter lokale initiativ.
•Anvende norsk arkitektur og design i omdømmebygging i utlandet.
•Arbeide for at forfulgte akademikere, forskere, forfattere og kunstnere får opphold og formidlingsmuligheter i Norge.
•Ha en gjennomgang av statlige og kommunale regelverk for oppdragskunst i det offentlige rom.

Les også:
Innovasjon og gründere

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**