Leiemarkedet

Det er nødvendig å bygge flere utleieboliger, spesielt i de større byene. Venstre vil fornye regelverket for utleieboliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det må bli lettere å etablere og drive samskipnader, stiftelser og selskaper som har et langsiktig mål om å utvikle dette markedet. Leietakerne må sikres trygge boforhold, samtidig som det legges til rette for at de over tid kan kjøpe sin bolig.

Venstre vil bygge ut 2000 studentboliger årlig og prioritere pressområder. Det viktigste grepet for å redusere leieprisen for studenter er billigere studentboliger. Samtidig letter det prispresset både på leie og kjøp av andre leiligheter.

Venstre vil:
•Bygge 2000 studentboliger årlig med 50 prosent statstilskudd.
•Heve kostnadsrammen for studentboliger og øke tilskuddet til nye boligenheter.
•Sørge for at studentboliger blir et eget reguleringsformål.
•Gi utbyggere/byggherre adgang til å avskrive slitasje på studentboliger og andre utleieboliger på lik linje med kontor og næringsbygg.
•Utforme et nytt regelverk for utleieboliger med mulighet for hjemkjøp for leietakere i offentlig eide bygg eller hvor utleier har langsiktige avtaler med kommunen.
•Forenkle regelverket for utleie av del av egen bolig, og gi større grad av avtalefrihet når krav om rømningsveier og brannsikkerhet er oppfylt.
•Gi Husbanken økte rammer for å gi lån til finansiering av utleieboliger.
•Gjøre ordningen med Husleietvistutvalg til en landsdekkende ordning.
•At staten skal bidra til å styrke profesjonaliteten i leiemarkedet.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**