Liberale rettigheter

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte menneske. Samfunnet skal sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Statsmakten må respektere begrensningene i egen makt og legge til rette for at borgerne kan leve frie liv. Et samfunn som er åpent, desentralisert og mangfoldig, gir best rom for personlig frihet innenfor fellesskapets rammer.

Et liberalt engasjement må alltid ta utgangspunkt i å sikre alle frihet fra tvang, undertrykkelse og illegitime inngrep fra andre personer, grupper eller myndigheter. Men det handler også om å skape bedre muligheter for livsutfoldelse og samfunnsdeltakelse for alle.

Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner. Venstre mener at staten tar for mange av beslutningene i Norge. Vi arbeider for en desentralisering av politisk makt fra stat til lokalsamfunn og borgere. Sterkere kommuner og en mer åpen forvaltning vil gi borgerne større mulighet til å påvirke sin egen og samfunnets fremtid.

Les også:
Personvern
Ytrings- og organisasjonsfrihet
Tros- og livssynsfrihet
Likeverd og likestilling

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**