Oljefondet

Store inntekter fra petroleumssektoren har bidratt til at den norske staten nå forvalter en betydelig finansiell formue gjennom Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland — SPU). Venstre mener at formålet med Oljefondet er en lønnsom forvaltning av fellesskapets formue som sikrer trygg finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter på lang sikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre ønsker at Oljefondet i mye større grad investerer i samfunnsansvarlige og bærekraftige virksomheter og i fremtidsrettede sektorer som fornybar energi og annen klima- og miljøvennlig virksomhet. I tillegg bør fondet investere mer i fremvoksende markeder, noe som de siste årene har vist seg å gi langt bedre avkastning enn investeringer i rike land.

Venstre mener at målet om avkastning ikke må gå på bekostning av menneskerettigheter eller miljø. Vi vil derfor utrede den finansielle og klimapolitiske risikoen involvert i at Oljefondet i dag er tungt investert i olje- og kullselskaper. Oljefondet bør ikke foreta investeringer som ikke er forenlige med den globale klimamålsettingen om maksimalt to graders temperaturøkning. I tillegg vil Venstre styrke fondets etikkarbeid. Etikkrådet trenger større ressurser slik at rådet kan behandle flere saker og sørge for at selskaper utelukkes fra fondet hvis de bryter med fondets etiske retningslinjer. I tillegg ønsker Venstre å ta i bruk en «best i klassen-filtrering» for en del av fondets portefølje, slik at selskapet også aktivt investerer i de mest bærekraftige selskapene og ikke kun har fokus på å unngå de verste.

I dag investerer Oljefondet en sjettedel av formuen i statsobligasjoner. Denne formen for utlån reguleres ikke av norske eller internasjonale retningslinjer. Derfor mener Venstre at et krav om åpenhet i politiske beslutningsprosesser i utstederlandet må være en forutsetning for at fondet investerer i statsobligasjoner.

Venstre vil at det skal settes av kapital fra oljefondet til investeringer innenfor to prioriterte områder. Den ene delen skal ha et utviklingsmandat og investere i infrastruktur og selskaper som kan bidra til bærekraftig vekst i utviklingsland der det er gode avkastningsmuligheter og akseptabel risiko. Den andre delen skal ha et klimamandat og investere i fornybar energi og annen klimavennlig virksomhet både i rike og fattige land. Venstre vil at disse investeringene ikke skal inngå i mandatet til Oljefondet, men investeres og forvaltes ut i fra et mandat og akseptabel risikoprofil som er tilpasset målene om bærekraftig utvikling og reduserte klimagassutslipp, med sikte på langsiktig lønnsomhet.

Venstre vil:
•Fjerne de geografiske begrensningene i investeringsmandatet til Oljefondet (SPU).
•Utrede den finansielle og klimapolitiske risikoen involvert i at Oljefondet i dag er tungt investert i olje- og kullselskaper.
•Styrke bevilgningene til Etikkrådet slik at rådet kan behandle flere saker og fange opp flere selskaper i fondets portefølje hvis virksomheten åpenbart bryter med fondets etiske retningslinjer.
•Stille krav om grundigere begrunnelser fra Finansdepartementet i tilfeller hvor departementet velger å ikke følge Etikkrådets tilrådninger.
•Ta i bruk «best i klassen-filtrering» for større deler av fondets portefølje.
•Sikre økt åpenhet rundt Oljefondets aktive eierskapsutøvelse, og at offentligheten får innsyn i hvilke selskaper Norges Bank Investment Management (NBIM) fører dialog med og hva dialogen dreier seg om.
•Innføre åpenhetskrav i utstederlandet for investeringer i statsobligasjoner.
•Utvide Oljefondets investeringsprogram rettet mot klimavennlige investeringer.
•Opprette investeringsprogram med egne mandat rettet mot bærekraftige investeringer i fattige land og lavinntektsland.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**