Våpenhandel og nedrustning

Venstre vil ha en streng kontroll av norsk våpeneksport. Et system der våpen og ammunisjon merkes slik at de kan spores tilbake til dem som opprinnelig bestilte våpnene vil være et viktig redskap for å finne ut hvem som formidler våpen til konfliktområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Instituttet for sluttbrukererklæringer for våpen skal styrkes gjennom bedre internasjonale avtaler, blant annet for å tette eksisterende hull ved tredjelandseksport fra NATO-land slik at våpen ikke skal kunne eksporteres videre uten norsk samtykke.

Venstre vil arbeide for internasjonal nedrustning. Målet må være en verden fri for
kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen. Norge må være en pådriver for å få alle atommakter til å underskrive og iverksette prøvestansavtalen for atomvåpen, samt starte arbeidet med en global konvensjon som på sikt forbyr atomvåpen i tråd med forpliktelsene gitt i Ikkespredningstraktaten (NPT). Norge må opprettholde våre selvpålagte begrensninger innen NATO og arbeide for å oppheve NATOs strategi for førstebruk av atomvåpen.

Venstre vil arbeide for videre styrking av krigens folkerett, herunder å styrke arbeidet mot landminer og klasevåpen og å arbeide for et internasjonalt forbud mot brannvåpen.

Venstre vil:
•Kreve sluttbrukererklæringer fra alle land vi eksporterer våpen til.
•At Norge ikke lenger selger militært materiell til autoritære regimer.
•Innføre rapportplikt til norske myndigheter for vedlikeholdsoppdrag og reservedelsleveranser for norske våpen og våpensystemer som en kontrollmekanisme for hvor norske våpen er i bruk.
•Gå inn for at norske statseide selskapers eksport fra fabrikker i andre land følger norsk eksportregelverk.
•Arbeide for et internasjonalt system for merking av våpen og ammunisjon.
•Støtte arbeidet for en internasjonal konvensjon om våpenhandel.
•Styrke arbeidet med å håndheve og få flere land til å ratifisere konvensjonene om forbud mot landminer og klasevåpen.
•Styrke arbeidet med å fjerne og destruere landminer og klasebomber.
•Arbeide for et internasjonalt forbud mot brannvåpen.
•Videreføre arbeidet med en konvensjon om kontroll med håndvåpen.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**