Helsepersonellet må få faget tilbake

Venstre vil tydeliggjøre de politiske prioriteringene innen helse, redusere byråkrati og gi mer makt til sykehus og fagmiljøer, men avviser storstilt privatisering, skriver Erik Borge Skei i Dagens Medisin.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Frontfiguren i Helsetjenesteaksjonen, Torgeir Bruun Wyller, ber på www.dagensmedisin.no de politiske partiene klargjøre hva vi vil gjøre for å snu utviklingen vekk fra markeds- og kontrolltenkning — og bidra til at helsearbeidere kan jobbe til beste for pasienten.

På vegne av Venstre hevder jeg at vi har de beste svarene på disse spørsmålene.

Vi må flytte makt
Venstre tangerer Helsetjenesteaksjonens tenking på viktige områder. Den liberale ideologien tar som utgangspunkt at mennesker som blir gitt tillit, vil ta ansvar og finne løsninger. Nærhet gir insentiver til å løse problemet, og kunnskap som bidrar til en god beslutning. Beslutninger bør, for å omskrive helsebyråkraters begreper, tas på laveste effektive nivå.

Medisin, helse, sykehus, lege

Foto: Microsoft

Et liberalt virkemiddel er desentralisering av makt. Fagpersonen, i motsetning til direktørveldet, står sentralt i en slik tenking. Derfor har Venstre programfestet at makt må flyttes fra helseforetakene ned til det enkelte sykehus. Denne holdningen står til dels i strid til andre partiers ideologiske ryggmargsrefleks. Når det ropes på staten og sentralisering, er vi ikke sikre på at svaret alltid er ja.

Tydelige beslutninger
Venstre stemte imot foretaksmodellen da den ble innført og ønsker en tydelig politisk ledelse. Helse-Norge trenger en sjef. Vi har programfestet en rullerende nasjonal helseplan — vedtatt av Stortinget — som skal definere sykehusstrukturen, behandlingstilbudet og de overordnede prioriteringene i helsevesenet. Prioriteringene må foretas åpent og politisk, ikke ansiktsløst og byråkratisk. Fagmiljøene skal være vesentlige premissleverandører. Dette er et skritt bort fra konserntenkningen. Venstre har ikke konkludert om vi behøver et mellomnivå slik vi har i form av de regionale helseforetakene.

Ingen partier har utmeislet et tydelig alternativ, men et mellomnivå må eventuelt være betydelig slanket, og i større grad ha en koordinerende funksjon.

Byråkrati og forenkling
Stedlig ledelse er nødvendig. Vi vil imidlertid redusere antallet ledelsesnivåer fordi disse gir intern rapportering og avstand mellom pasient/helsearbeider og beslutning. For å redusere byråkratiet, har vi programfestet å gå gjennom antallet resultatmål, forskrifter og regelverk. Vi ønsker å ta lange steg bort fra kontroll- og rapporteringstenkingen.Et hovedformål er at helsepersonell først og fremst skal behandle pasienter.

Erik Borge Skei

Foto: Oslo Venstre

Et godt offentlig helsevesen
For Venstre er gode, offentlig finansierte helsetjenester grunnleggende. Betalingsevnen skal ikke avgjøre hvilken behandling du som pasient kan forvente å få. Medisinskfaglige vurderinger må ligge til grunn.

God kvalitet på tjenestene er likevel viktigere enn hvem som utfører dem. Venstre vil fortsatt arbeide for at offentlige, ideelle og private helsetjenestemiljøer skal utfylle hverandre, men vi er avvisende til Høyres behandlingsreform med storstilt privatisering fra 2016.

Økonimiske rammer
Det er et politisk ansvar å forvalte offentlige midler. Det kan vi ikke løpe fra. Mange viktige formål behøver midler selv om helse skal prioriteres høyt.

Forskjellen på en rødgrønn og en alternativ regjering ligger neppe i størrelsen på helsebudsjettet, men i retningen på politikken. Vi har programfestet å øke andelen rammefinansiering til sykehusene, for å gi disse et mer helhetlig ansvar og bedre incentiver til å behandle pasienter med sammensatte lidelser. Dette er et skritt bort fra markedstenkningen.

Gjennomføringen av samhandlingsreformen er også svak, og vil møte nye utfordringer overfor svake grupper, som psykiatriske pasienter. Dette må vi ta tak i.

Pukkelkostnadene
Av og til må samfunnet ta «pukkelkostnaden» slik at vi får bedre kvalitet og sparer penger i ettertid. Eksempelvis må arbeidet med nasjonale standarder for IKT-systemer som er tilpasset sykehusene og kommuniserer med primærhelsetjenesten, forseres.

Det er ikke akseptabelt at kommunikasjon mellom sykehus og kommune/bydel til dels foregår per faks, for eksempel om utskrivingsklare pasienter.

Folk først
Venstres ideologi er den sosialliberale. Kombinert med frihet for den enkelte følger ansvaret for miljøet og hverandre. Vårt slagord er «Folk først — mennesker er viktigere enn systemer».

Et velfungerende system er viktig, men kun for å tjene mennesket, for eksempel i møter mellom helsearbeider og pasient. Vi ønsker å bidra til politiske beslutninger som rydder av veien flest mulig hindringer, og til et godt møte, slik at helsearbeideren kan jobbe til beste for pasienten.

Også derfor mener vi at Venstre bør inn i en ny regjering.

Kronikken kan også leses på www.dagensmedisin.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**