Helse og Velferd

Det er fortsatt store sosiale helseforskjeller i Norge. Venstre vil styrke folkehelsearbeidet ved å bruke avgiftspolitikk for å stimulere til et sunnere kosthold, blant annet ved å fjerne moms på frukt og grønt, og å bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner og andre som tilbyr helse- og velferdstjenester eller som organiserer folkehelsefremmende aktiviteter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Medisin, helse

Venstre mener at helsestasjonene er den delen av helsetjenesten som er best egnet til å jobbe med forebygging for barn og unge og vil gjennomføre en nasjonal opptrapping for helsestasjonene. Vi vil ansette 1000 nye helsesøstre i løpet av de fire første årene.

Venstre støtter intensjonene i samhandlingsreformen, og vil styrke primærhelsetjenesten for å gi et bredere og bedre helsetilbud i borgernes nærmiljø.

Psykiske plager og lidelser er blant de største helseproblemer i vår tid. Venstre vil lage en opptrappingsplan for psykisk helse, med særlig fokus på barn og unge, og opprette et lavterskel psykologtilbud med statlig tilskudd i kommunehelsetjenesten, hvor det skal være mulig å få behandling uten henvisning. Forskningsinnsatsen i forhold til psykisk helse må styrkes, slik at pasientene får behandling som har god forskningsmessig dokumentasjon.

Utsatte grupper, blant annet rusavhengige, kronikere og pasienter med manglende evne til egenomsorg, må få fullfinansiert sine tannhelseutgifter gjennom offentlige støtteordninger. Venstre vil også på sikt utvide den offentlig finansierte tannhelsebehandlingen for alle, slik at flere får dekket deler av utgifter til større inngrep.

Venstre vil også stimulere til utvikling av brukervennlig velferdsteknologi som kan styrke den enkeltes evne til å klare seg i hverdagen til tross for sykdom eller nedsatt funksjon.

Torgeir Fossli

1. kandidat Torgeir Fossli
Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**