Sosialpolitikk

Venstre vil gi mer til dem som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


NAV
Det må være individet som står i sentrum. Venstre vil åpne for større bruk av skjønn hos NAV og sette av penger slik at datasystemene NAV bruker kan moderniseres og samordnes. I tillegg vil vi gi saksbehandlerne i førstelinjetjenesten vedtaksmyndighet i så mange saker som mulig.

Integrering
Språk, arbeid og utdanning er nøklene til integrering. Økt rett til norskopplæring, å gjøre det enklere å søke og få arbeid og en skole som ser den enkelte er det viktigste for integrering. Venstre vil gi økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med integrering, og prioritere tilrettelegging for frivillige organisasjoners integreringsinnsats rettet mot kvinner.

Flyktninger og asyl
Venstre vil redusere saksbehandlingstiden og sette tidsfrister for behandlingen av asylsøknader. Vi vil også tvangsreturnere hurtigere etter avslag og intensivere arbeidet med tilbakesendelesavtaler slik at flere med avslag kan returneres samtidig som retten til å søke asyl blir grunnlovsfestet.

Barnevern
Barnevern har store utfordringer både når det gjelder ressurser og samhandling. Vi vil ha ett mindre statlig byråkrati og ett langs sterkere kommunalt barnevern med nok ressurser og kompetanse. Dette vil vi gjøre ved å legge ned det regionale nivået av det statlige barnevernet, Bufetat, og overføre oppgaver og ansvar til den kommunale barnevernstjenesten der kommunene er store nok til å håndtere det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**