Næringspolitikk angår deg og meg

Hvem har glede og nytte av et velfungerende arbeidsliv? Den enkelte bedrift, altså de som arbeider der og den/ de som eier bedriften, alle arbeidssøkende – og regionen/landet i sin alminnelighet. Altså vi alle. Næringslivet selv ( NHO og Abelia) har lest partiprogrammene for å sjekke ut om partienes politikk er næringsvennlig. Venstre og Høyre skårer høyest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Næringsutvikling

Politikkens rolle er å tilrettelegge rammebetingelser . Det er et kunststykke; ikke for mange regler og bestemmelser, ikke for få. "Riktig" anrettet og porsjonert.

Venstres næringspolitikk tar utgangspunkt i små og mellomstore bedrifter. Disse utgjør hovedtyngden i norsk næringsliv. I særlig grad de minste bedriftene og selvstendige næringsdrivere har behov for forenkling og bedrede rammevilkår. Venstre vil styrke innovasjon og verdiskaping, og da er dette rett fokus.

Venstre vil ha støtteordninger for bedrifter, men være obs for konkurransevridning. Påse tilstrekkelig kapitaltilgang/ lånetilgang ( per dato høyere rente når man låner til bedrift sammenlignet med private lån! Logikken er?) Gradvis fjerning av formueskatt, noe som nær garantert vil øke norske bedriftseieres evne og vilje til å investere i bedrift og arbeidsplasser. Vi vet at verken Sverige, Danmark eller Finland ilegger formuesskatt.

Venstre vil legge til rette for en fleksibel arbeidshverdag som balanserer bedriftens og arbeidstakerens behov. Og det er ikke gitt at dagens/ gårsdagens arbeidsmiljølov skal stå uforandret. Det må kunne åpnes for noe endrede arbeidstidsordninger. Det mener de fagorganiserte i fengselsvesenet også, som for øvrig av hensyn til turnus og bemanning får dispensasjon for 12 timers vakter jevnt over. Men de får ikke forsøk med 14 – timers vakter når ansatte og ledelse selv ber om det (!) Da sier LO Stat nei. Samtidig vet enhver klok leder at det er god bedriftsøkonomi å ivareta sine arbeidstakere og forhandle seg fram til omforente løsninger. Samarbeid mellom ansatte og ledelse/ eiere kjennetegner de fleste norske bedrifter.

Venstre får ros for sin balanserte skattepolitikk. Kommentatorene etter partilederdebatten
( NRK 12.08) gav Venstres leder honnør for godt ( og èn sa best av alle) å forklare behov for og retning for skatteomlegging. Venstre vil skattlegge forbruk og ikke arbeidskraft. Skattlegging bør brukes som virkemiddel og bl a for å likebehandle norske og utenlandske eiere. Venstre vil endre skattesystemet slik at det blir mer lønnsomt å eie, drive og investere i norske arbeidsplasser og bedrifter. Og gi selvstendige næringsdrivende rett til næringsfradrag på linje med arbeidstakeres minstefradrag.

Uansett hva dagens regjering hevder, viser internasjonale rapporter at Norge skårer unødig og overraskende dårlig på innovasjon, nyskaping og gründerskap. Slik kan det ikke fortsette, verken på kort eller lang sikt. Venstre vil ta ansvar for at landet tar grønnere og mer framtidsrettede valg hva gjelder forvaltning av våre "gudegitte" ressurser. Det innebærer valg som for mange vil oppleves ubehagelig. Men omstilling er ikke trussel, det er mulighet. Fordi det er langsiktig riktig, så må vi tåle at det smerter ørende litt i dag og i morgen.

Venstre erkjenner at vårt høykostland må drifte smart og kunnskaps- og kompetansebasert. Samtidig er det ikke slik at alle skal og må universitets- og høyskoleutdannes. Vi trenger i høyeste grad gode fagarbeidere og yrkesutdannede, helt nødvendig for bygging og utvikling av landet vårt. Og vi har alle ( tror jeg) erfart at i mange sammenhenger vil holdning, vilje og personlige egenskaper oppveie for teoretisk og formell bakgrunn. Dèt står ikke i motsetning til å stimulere til forskning, innovasjon og utviklingsarbeid.

Venstre vil ha et mangfoldig arbeids- og næringsliv ; innovativt, framtidsrettet — og norskeid. Og om man som lokal velger ikke helt tar innover seg at vi har en felles jordklode , en globalisert verden og et felles ansvar som går langt utover landegrensene, er det i alle fall mulig for deg, meg og oss alle å gjøre en privat"konsekvensutredning" av hvordan vi forvalter verdier og ressurser:

De valgene jeg tar i dag, skal sannsynliggjøre gode leve- og livsvilkår for mine barn, barnebarn og oldebarn.

Godt valg!

Signy Gjærum (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**