Risør Venstre ønsker ikke totalt røykeforbud for kommunens ansatte

Etter vår vurdering er det ikke tilstrekkelig rettsgrunnlag, verken innenfor rammen av arbeidsgivers styringsrett, i tobakksskadeloven eller i annen særlovgivning, til å innføre et ubetinget røykeforbud iht. første kulepunkt i innstillingen fra Kommuneorganisasjonskomiteen uttaler Dag Jørgen Hveem (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Risør Venstre ønsker ikke totalforbud for røyking blandt kommunens ansatte i arbeidstiden!

Risør Venstre ønsker ikke totalforbud for røyking blandt kommunens ansatte i arbeidstiden!
Foto: Runar Nes

Forslaget som blir fremmet i dagens bystyremøte lyder:
Forslag:
1. Det innføres røykeforbud i den kommunale bil- og maskinpark, så vel eide som leide kjøretøy, samt i kommunens eide eller leide lokaler og på den kommunale tomten (leid eller eid) lokalene står på.
2. Den enkelte medarbeider i Risør kommune anmodes om ikke å røyke i arbeidstiden, uansett sted. Medarbeidere som røyker og som trenger hjelp til avvenning, skal oppfordres til å benytte seg av kommunens tilbud om røykeavveningskurs.
3. Den enkelte medarbeider gis i arbeidstiden ikke anledning til å røyke når det utføres arbeid for kommunen eller på kommunens vegne. Eventuell røyking i andre tilfeller (f.eks. i pauser) skal finne sted utenfor områder nevnt i pkt. 1. Røyking og konsekvenser av denne (f.eks. røykelukt) skal ikke være til sjenanse eller ulempe for arbeidskolleger eller brukere av kommunale tjenester.

Risør Venstre
v/Dag Jørgen Hveem

Vektig begrunnelse:
Etter Risør Venstres vurdering er det ikke tilstrekkelig rettsgrunnlag, verken innenfor rammen av arbeidsgivers styringsrett, i tobakksskadeloven eller i annen særlovgivning, til å innføre et ubetinget røykeforbud iht. første kulepunkt i innstillingen fra Kommuneorganisasjonskomiteen.

Selv om det skulle være rettsgrunnlag, går et ubetinget røykeforbud etter vår vurdering for langt.
Vår oppfatning er at ovennevnte tre punkter balanserer hensynet til arbeidsgiver, arbeidskolleger og brukere av kommunens tjenester på den ene side og hensynet til den enkeltes autonomi på den annen påpeker Dag Jørgen Hveem.

Dersom en arbeidstakers røykevaner i arbeidstiden innebærer at vedkommende ikke får gjort sitt arbeid tilfredsstillende, er dette et forhold som – i likhet med håndtering av andre uvaner – må løses mellom den ansatte og leder, jf. siste setning i pkt. 3 i forslaget.

Så får vi se om Risør Venstres forslag står seg under avstemmingen når det blir holdt opp mot det enstemmige forslaget fra kommuneorganisasjonskomiteen avslutter Dag Jørgen Hveem, bystyrerepresentant for Risør Venstre.

Enstemmighet om Venstres forslag

Dag Jørgen Hveems (Risør Venstre) forslag ble enstemmig vedtatt av bystyret. Vedtaket trer i kraft 1.1.2014. Saksordfører fra AP kom før avstemmingen med et klart spark til administrasjon som ikke hadde sjekket lovligheten av vedtaket selv om det over tid var behandlet i flere komiteer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**