Skap verdier: 40 tiltak for nye bedrifter

Venstre vil legge til rette for at det kan etableres minst 60.000 nye bedrifter hvert år de neste 4 årene. Det vil skape minst 350.000 nye arbeidsplasser i privat sektor. – Det er ambisiøst, men samtidig helt nødvendig skal vi klare å opprettholde vår velferd og vår konkurransekraft i tiden som kommer, sier nestleder Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– For Venstre handler dette om politisk vilje, sier Breivik. – Den viljen har Venstre og den er konkretisert gjennom 40 ulike tiltak som vil bidra til at målet kan nås.

Last ned de 40 tiltakene (pdf)

Terje Breivik

Foto: Bård Ek

Gode rammebetingelser for småbedriftene
Små og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden i norsk næringsliv. Over 99 prosent av bedriftene i Norge har 100 ansatte eller færre. Over 90 prosent av bedriftene i privat sektor har under 10 ansatte. Når nye bedrifter etableres og eksisterende bedrifter utvikler seg, skapes og opprettholdes arbeidsplasser. Små og mellomstore bedrifter er derfor viktige bidragsytere til verdiskapingen i Norge og til å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i hele landet. Det er derfor av avgjørende betydning å sørge for gode rammebetingelser for de minste bedriftene.

– Mye har gått bra i Norge de siste 8 årene. Vi har vært heldig med mange faktorer: Rekordhøy oljepris, lav inflasjon, lav pris på produkter vi importerer og god tilgang på nødvendig arbeidskraft fra andre EØS-land. Summen av dette har gjort at det har blitt etablert mange nye bedrifter og foretak og skapt mange nye arbeidsplasser, sier Terje Breivik.

Nå står vi imidlertid foran større utfordringer:

• Den siste utgaven av DNBs bedriftsbarometer, som ble tatt opp i mai, viser at hver fjerde bedriftsleder nå tror at bedriftens omsetning og lønnsomhet blir lavere i år enn de anslo i den tilsvarende undersøkelsen for et halvt år siden.

• Ledigheten har steget langsomt de siste månedene. Antall konkurser og tvangsavviklinger var hele 39 prosent høyere i juni i år enn i tilsvarende måned i fjor.

• Vi ser en tiltagende todeling av norsk økonomi og norsk næringsliv. Investeringsnivået utenom petroleumsnæringen er lavt, til tross for oppgangskonjunktur i Norge. Det skyldes delvis internasjonal nedgangskonjunktur i mange av landene rundt oss, men også strukturelle endringer som gjør det stadig mindre attraktiv å investere i Norge. Investeringstørken vil påvirke økonomien på en langsiktig negativ måte.

• De siste årene har veksten i vår produktivitet gått ned. Samtidig stiger stadig lønns- og kostnadsnivået for norske bedrifter. Over hele Europa har finanskrisen tvunget frem store omstillinger, kostnadskutt og innovasjon.

• Norge gjør det vesentlig dårligere på internasjonale sammenligninger når det gjelder innovasjon i norsk næringsliv og vilje til å starte nye selskaper enn for bare få år siden. Bare halvparten av prosjektene som får støtte fra Innovasjon Norge regnes som innovative.

• Satsingen på næringsrettet forskning er laber og statsbudsjettet for 2013 viser — korrigert for pris- og lønnsutvikling — en realnedgang i bevilgningene.

Flere og bedre bedrifter
– Skal vi lykkes med å møte de utfordringene vi står overfor trenger vi både en politisk vilje og konkrete grep. Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er helt avgjørende for at Norge skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi. Offentlig sektor og offentlig velferd er avhengig av verdiskapingen i det private næringsliv og av at initiativrike personer satser, er villig til å ta en betydelig risiko og omsetter ideer til handling, produkter og tjenester. Derfor er utgangspunktet i Venstres næringspolitikk gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet kombinert med en målrettet innsats for utvikling av flere og bedre kunnskapsbedrifter, sier Terje Breivik.

– Vi må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende, legger Venstres leder Trine Skei Grande til.

Trine Skei Grande.

Foto: Bård Ek.

40 tiltak for å skape 250.000 nye bedrifter

Gjøre det enklere å starte nye bedrifter
1. Fjerne arbeidsgiveravgiften de tre første årene for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte.
2. Redusere gebyrene knyttet til rapportering og registrering ved Brønnøysundregistrene.
3. Utvide (minimum doble) ordningen med landsdekkende etablerertilskudd rettet mot vekstbedrifter. I løpet av fireårsperioden bør ordningen være på 100 mill. kroner.
4. Heve grensene for rett til én årlig rapporterings- og innbetalingstermin for mva.
5. Sikrer at revisjonsplikten for ansvarlige selskap med flere enn fem ansatte og mindre enn 5 mill. kroner i omsetning oppheves.
6. Oppheve krav om årsberetning for mindre bedrifter.
7. Endre regelverket for innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende slik at skatt betales inn etterskuddsvis per kvartal og ikke forskuddsvis slik regelverket er i dag.

Sikre tilgang på kapital
8. Innføre en KapitalFUNN-ordning som innebærer at det gis et skattefradrag på inntil 20 prosent/500 000 kroner for langsiktige investeringer (minimum 3 år) i nystartede bedrifter.
9. Øke de landsdekkende innovasjonslåneordningene gjennom Innovasjon Norge til 1 mrd. per år.
10. Gjøre om Investinor til et statlig selskap etter modell av svenske Innovationsbron som både kan finansiere inkubatorprogram, pollenkapital i inkubatorbedrifter og tilskudd til verifisering og lisensiering før og under oppstart.
11. Innføre en forhåndskvalifisering av investorer, såkalte forretningsengler. Et nystartet selskap som får en sertifisert investor til å gå inn i selskapet, får automatisk stipend som er likt 100 % av investert sum, inntil kr 1,5 millioner.
12. Innføre EUs forordning om nye kapitalkrav som stimulerer bankene til å yte kreditt til små og mellomstore bedrifter.

Forskning og innovasjon
13. Styrke SkatteFunn-ordningen og gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats.
14. Innføre direkte fradragsføring for FoU-kostnader.
15. Styrke næringsrettet forskning med minimum 200 mill. årlig. Særlig styrke forskningsrådets program for å bringe forskingsresultater fram til markedet, FORNY2020/TTO og BiA — Brukerstyrt innovasjonsarena.
16. Etablere en ny tilskuddsordning for innovative offentlige anskaffelser som gir offentlige virksomheter anledning til å søke om ekstraordinære midler for å foreta særlig krevende innovative innkjøp.
17. Gjøre nærings-Ph.D-ordningen rettighetsbasert.
18. Utarbeide en brukerveiledning for offentlig-privat innovasjonssamarbeid, spesielt tilrettelagt for tjenesteinnovasjon i små- og mellomstore bedrifter.

Offentlig sektor og offentlige virkemidler
19. Styrke SIVAs inkubatorsatsing med minimum 75 mill. kroner årlig.
20. Fristille og omorganisere Innovasjon Norge slik at det blir en egen nasjonal enhet som utelukkende arbeider med innovasjon og nyskaping.
21. Ha en årlig analyse av hvordan skatteregler, selskapslovgivning og offentlig regulering virker inn på målet om en åpen og fri konkurranse i regi av et uavhengig Finanspolitisk råd etter svensk modell.
22. Effektivisere anbudsprosessen i offentlig sektor, og forenkle rutinene for kontroll med tjenester som settes på anbud.
23. Innføre nøytral merverdiavgift for statsforvaltningen for å sikre at offentlige og private aktører kan konkurrere på lik linje om statlige innkjøp.

Forenkling
24. Redusere næringslivets kostnader knyttet til skjemavelde og rapportering med 25 pst i løpet av fire år.
25. Innføre et norsk Regelråd etter svensk suksessmodell.
26. Gjennomføre en forenkling og modernisering av aksjeloven.
27. Forenkle all innrapportering slik at all statistikk fra bedriften kan leveres på ett sted.
28. Halvere oppbevaringsplikten for regnskapsdokumenter.
29. Etablere sikker toveis kommunikasjon mellom stat og næringsliv, «Altut».
30. Forenkle IA-avtalen.

En næringsvennlig skattepolitikk
31. Innføre et minstefradrag på 100 000 kroner for alle selvstendig næringsdrivende som et alternativ til fradrag for faktiske kostnader.
32. Redusere og på sikt fjerne formuesskatten.
33. Avvikle arveavgiften.
34. Øke avskrivningssatsene.
35. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

Andre tiltak
36. Følge handlingsregelen (hele regelen) og føre en ansvarlig økonomisk politikk.
37. Styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter knyttet til omsorg for egne barn, egen sykdom og pensjon.
38. Gjøre arbeidsmiljøloven mer moderne og mer fleksibel.
39. Sikre tilgang på kompetent arbeidskraft bl.a. gjennom et enklere regelverk for arbeidsinnvandring.
40. Innføre mer fleksible permitteringsregler.

Last ned PDF med alle de 40 tiltakene (pdf)

Venstre ble nylig kåret til det nest beste partiet på næringspolitikk (og best på skatt) av NHO. At Venstre ikke ble best er bl.a. begrunnet med at Venstre går mot oljeaktivitet i Lofoten og at vi er for kjønnskvotering. Det kan vi leve godt med. Venstre ble også kåret til beste parti på arbeidslivspolitikk av Abelia.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**