Ti kulturpolitiske løfter

Venstre er enige med regjeringen om at vi skal bruke store ressurser på kultur, men ønsker en frihetsreform.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Etter åtte år med rødgrønt styre er det på høy tid med en storstilt frihetsreform for kunst og kultur i Norge. Kulturpolitikken under denne regjeringen har handlet om stadig mer penger til stadig færre beslutningstakere og et økt politisk press på disse utøverne.

Trine Skei Grande.

Foto: Bård Ek

– Med Kulturløftet III hadde Regjeringen en mulighet til å rette opp noe av det de ikke har greid så langt. Dessverre inneholder Kulturløftet III flere ord enn konkrete satsinger, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre.

– Måten Kulturdepartementet har fordelt kulturpengene på har skapt et monopol både med hensyn til hvem som får penger, og hvem som bestemmer hva pengene skal gå til. Det fungerer kanskje hvis man skal styre et sykehus, men ikke når man skal stimulere til kunstnerisk frihet, sier Grande.

– For å sikre bredde og rom for ulikhet kan man la regionalt og lokalt nivå dele ut mer av pengene. Det vil skape mer kunstnerisk variasjon enn når alle avgjørelser tas av en og samme institusjon, slik vi til dels ser med Kulturrådets tildelinger i dag, sier Grande.

Venstres ti løfter for en fri kulturpolitikk:

1) Staten må sørge for at kunstnerisk frihet ivaretas ved offentlige bevilgninger.
Verken statsråders eller saksbehandleres smak skal avgjøre hvilket kulturtilbud som finnes. Det må bli slutt på praksisen med at staten krever styreplass i bytte mot bevilgninger.

2) Kulturen skal sikres gode, offentlige tilskuddsordninger.
Det er fint at regjeringen har satset penger på kultur de siste årene. Men for å sikre reell kunstnerisk frihet er det viktig med mangfold også i finansieringskilder. Derfor bør vi sørge for gaveforsterkningsordninger, og å stimulere til flere private bidrag.

3) Bevilgningene skal sikre nyskaping og mangfold, og ikke gå til administrasjon ved de store institusjonene.
85,6 % av støtten på scenekunstfeltet i Kulturløftet er gått til de faste institusjonene. Men det frie feltet glemmes og gjemmes vekk, selv om det er her store deler av innovasjonen skjer.

4) Alle skal ha muligheter for gode kulturopplevelser.
Det er uholdbart at regjeringens dobling av kulturbudsjettet kun har ført til en marginal økning i publikum. Enger-utvalgets kulturutredning peker på at grunnfjellet i norsk kulturliv, som bibliotek og kulturskole, har vært nedprioritert gjennom Regjeringens Kulturløft I og II. Disse institusjonene har en særlig rolle i å gi barn og unge kulturopplevelser av høy kvalitet.

5) En folkebibliotekmilliard bør lanseres.
Det må gjennomføres en opptrappingsplan for skole- og folkebibliotekene. Staten må finansiere et nytt og moderne nasjonalt biblioteksystem. En nasjonal e-bokordning må etableres, og e-bøker må likestilles med papirbøker i innkjøpsordningen.

6) Knutepunktordningen må revideres.
Ordningen har fått kritikk fra en rekke av dem som faller utenfor ordningene om at den er konkurransevridende, og kriteriene for hvem som velges ut til knutepunktfestival eller -institusjon er ukjent for alle andre enn kulturdepartementet selv.

7) All idrett, kultur og museer bør få fritak for merverdiavgift.

8) Utøvende kunstnere må sikres pensjonsordninger og sosiale rettigheter.
Kultur er ikke det samme som næringsliv, men kultur er allikevel en næring for mange. Politikk som er bra for småbedrifter og gründere, er derfor også bra for kunstere.

9) Et filmløft må gjennomføres.
Vi trenger en satsing på film, med fornyet støtte til filmfestivaler og cinemateker landet over. Den digitale revolusjonen innen film og TV har ført til store endringer i filmbransjen, og spesielt de ikke-kommersielle aktørene trenger å få etablert nye finansieringsordninger.

10) Den offentlige kulturskolen må styrkes, og det må stimuleres til etableringen av flere private kulturskoletilbud.
Det er spesielt viktig å nå barn og unge, ikke bare som publikum, men også som utøvere. Kulturskolen er en uvurderlig arena for mestringsfølelse, et sted å skape interesse for og glede av kunst og kultur, et rom for lokal talentutvikling og et viktig tiltak for å fremme ytringskultur.

Vårt mål er en fri, sterk og selvstendig kultursektor. Derfor vil vi gjennomføre en fremtidsrettet, liberal kulturpolitikk til det beste for norsk kunst og kultur. Vi mener disse ti kravene er et minstekrav til hva et nytt kulturløft bør inneholde. Vi ønsker forandring, ikke for forandringens skyld, men for å bevare, styrke og fornye kulturlivet. For å slippe kulturen fri.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**