Mer frihet, åpenhet og mangfold i norsk forskning

Norsk forskningspolitikk har i flere år gått ut på å bevilge mer til sentralstyrt programforskning, på bekostning av den frie grunnforskningen. Venstre mener dette er uheldig og vil ha mer fri forskning, og gi forskningen mer autonomi, mangfold og frihet til å eksperimentere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vi må åpne opp den offentlig finansierte forskningen for næringslivet — ikke som i dag gjennom eksklusive partnerskap. Forskningen og næringslivet skal kunne drive hverandre fremover. Dette krever at eierskap til immaterielle rettigheter er avklart og ikke til hinder for samhandling. Venstre vil tilrettelegge for åpne, verdiskapende dialoger mellom forskning og næring — også små næringsaktører.

Forskning, medisin, helse

Foto: Microsoft

Venstre vil gjennomføre en forskningsreform bestående av følgende hoveddeler: Større basisbevilgninger, mindre sentral programstyring, et større mangfold av uavhengige forskningsmiljøer og mer åpen næringsdialog.

Sentrale punkter i Venstres forskningsreform er:

Økning av basisbevilgningene til institutter, høyskoler og universiteter for å styrke den frie grunnforskningen.
Redusere omfanget av sentralstyrte forskningsprogrammer for å gi rom til å styrke den frie grunnforskningen.
Gjøre all offentlig finansiert forskning lettere tilgjengelig, spesielt for gründere og små- og mellomstore bedrifter. Det må også legges langt større vekt på å stimulere til økt dialog mellom næringsliv og forskere med utgangspunkt i den kunnskapsutviklingen som skapes gjennom offentlig finansiert forskning.
Innføre sterkere offentlig gaveforsterkning av private donasjoner og gaver til forskningsformål, for å stimulere til et større mangfold av forskningsinstitusjoner i Norge.
All kapital som frigjøres gjennom eventuelle (ned)salg av SAS, Entra og Secora brukes til å øke forskningsfondet heller enn å bidra til å opprettholde statens samlede eierskap i norsk næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**