Skap verdier: 40 tiltak for nye bedrifter

Venstre vil legge til rette for at det kan etableres minst 60.000 nye bedrifter hvert år de neste 4 årene. Det vil skape minst 350.000 nye arbeidsplasser i privat sektor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Næringskampanje

Foto: Venstre

Venstre vil legge til rette for at det kan etableres minst 60.000 nye bedrifter hvert år de neste 4 årene, og foreslår 40 konkrete tiltak for å lykkes med dette.

– Det er ambisiøst, men samtidig helt nødvendig skal vi klare å opprettholde vår velferd og vår konkurransekraft i tiden som kommer, sier Trine Noodt.

Små og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden i norsk næringsliv og er viktige bidragsytere til verdiskaping arbeidsplasser og bosetting i hele landet. Det er derfor av avgjørende betydning å sørge for gode rammebetingelser for de minste bedriftene.

Trine Skei Grande og Trine Noodt

Foto: Arne Reginiussen, Altaposten

– Vi må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende, sier Noodt.

40 tiltak for å skape minst 240.000 nye bedrifter

Gjøre det enklere å starte bedrift
1. Fjerne arbeidsgiveravgiften de tre første årene for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte.
2. Redusere gebyrene knyttet til rapportering og registrering ved Brønnøysundregistrene.
3. Utvide ordningen med landsdekkende etablerertilskudd rettet mot vekstbedrifter.
4. Heve grensene for rett til én årlig rapporterings- og innbetalingstermin for mva.
5. Sikrer at revisjonsplikten for ansvarlige selskap med flere enn fem ansatte og mindre enn 5 mill. kroner i omsetning oppheves.
6. Oppheve krav om årsberetning for mindre bedrifter.
7. Endre regelverket for innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende slik at skatt betales inn etterskuddsvis per kvartal og ikke forskuddsvis slik regelverket er i dag.

En næringsvennlig skattepolitikk
8. Innføre et minstefradrag på 100 000 kroner for alle selvstendig næringsdrivende som et alternativ til fradrag for faktiske kostnader.
9. Redusere og på sikt fjerne formuesskatten.
10. Avvikle arveavgiften.
11. Øke avskrivningssatsene.
12. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

Forenkling
13. Redusere næringslivets kostnader knyttet til skjemavelde og rapportering med 25 pst i løpet av fire år.
14. Innføre et norsk Regelråd etter svensk suksessmodell.
15. Gjennomføre en forenkling og modernisering av aksjeloven.
16. Forenkle all innrapportering slik at all statistikk fra bedriften kan leveres på ett sted.
17. Halvere oppbevaringsplikten for regnskapsdokumenter.
18. Etablere sikker toveis kommunikasjon mellom stat og næringsliv, «Altut».
19. Forenkle IA-avtalen.

Andre tiltak
20. Følge handlingsregelen (hele regelen) og føre en ansvarlig økonomisk politikk.
21. Styrke selvstendig næringsdrivendes sosiale rettigheter knyttet til omsorg for egne barn, egen sykdom og pensjon.
22. Gjøre arbeidsmiljøloven mer moderne og mer fleksibel.
23. Sikre tilgang på kompetent arbeidskraft bl.a. gjennom et enklere regelverk for arbeidsinnvandring.
24.Innføre mer fleksible permitteringsregler.

Sikre tilgang på kapital
25. Innføre en KapitalFUNN-ordning som innebærer at det gis et skattefradrag på inntil 20 prosent/500 000 kroner for langsiktige investeringer (minimum 3 år) i nystartede bedrifter.
26. Øke de landsdekkende innovasjonslåneordningene gjennom Innovasjon Norge til 1 mrd. per år.
27. Gjøre om Investinor til et statlig selskap etter modell av svenske Innovationsbron som både kan finansiere inkubatorprogram, pollenkapital i inkubatorbedrifter og tilskudd til verifisering og lisensiering før og under oppstart.
28. Innføre en forhåndskvalifisering av investorer, såkalte forretningsengler. Et nystartet selskap som får en sertifisert investor til å gå inn i selskapet, får automatisk stipend som er likt 100 % av investert sum, inntil kr 1,5 millioner.
29. Innføre EUs forordning om nye kapitalkrav som stimulerer bankene til å yte kreditt til små og mellomstore bedrifter.

Forskning og innovasjon
30. Styrke SkatteFunn-ordningen og gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats.
31. Innføre direkte fradragsføring for FoU-kostnader.
32. Styrke næringsrettet forskning med minimum 200 mill. årlig. Særlig styrke forskningsrådets program for å bringe forskingsresultater fram til markedet, FORNY2020/TTO og BiA — Brukerstyrt innovasjonsarena.
33. Etablere en ny tilskuddsordning for innovative offentlige anskaffelser som gir offentlige virksomheter anledning til å søke om ekstraordinære midler for å foreta særlig krevende innovative innkjøp.
34. Gjøre nærings-Ph.D-ordningen rettighetsbasert.
35. Utarbeide en brukerveiledning for offentlig-privat innovasjonssamarbeid, spesielt tilrettelagt for tjenesteinnovasjon i små- og mellomstore bedrifter.

Offentlig sektor og offentlige virkemidler
36.Styrke SIVAs inkubatorsatsing med minimum 75 mill. kroner årlig.
37. Fristille og omorganisere Innovasjon Norge slik at det blir en egen nasjonal enhet som utelukkende arbeider med innovasjon og nyskaping.
38. Ha en årlig analyse av hvordan skatteregler, selskapslovgivning og offentlig regulering virker inn på målet om en åpen og fri konkurranse i regi av et uavhengig Finanspolitisk råd etter svensk modell.
39. Effektivisere anbudsprosessen i offentlig sektor, og forenkle rutinene for kontroll med tjenester som settes på anbud.
40. Innføre nøytral merverdiavgift for statsforvaltningen for å sikre at offentlige og private aktører kan konkurrere på lik linje om statlige innkjøp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**