Venstre for kunstnere og kulturliv

Vi trenger Pål Farstad på Stortinget for å sikre kunstnere og kulturliv i vår region. Det skriver Ragnhild Helseth i et leserbrev. Kulturnæringene er et satsingsområde for fylket. Det krever gode forhold for kunstnere, for kulturinstitusjoner og for at talenter skal utvikle seg fra det frivillige kulturliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Ragnhild Helseth

Foto: TSM

VENSTRE FOR KUNSTNERE OG KULTURLIV

Møre og Romsdal har et sterkt og oppegående kulturliv. Venstre vil sikrer interessene for dagens og morgendagens kunst og kulturelle virksomhet. Fylket vårt trenger en representant på Stortinget som ivaretar fylkets interesser innen kunst og kultur. Møre og Romsdal trenger Venstre på Stortinget.

Kunstnere og apparatet rundt kunstnere er ofte selvstendig næringsdrivende med flere av de samme utfordringene som andre gründere og små foretak. Venstre sin næringspolitikk legger til rette for at kunstnere kan skape sin egen arbeidsplass ved blant annet å sikre tilfredsstillende økonomiske vilkår, bedre sosiale rettigheter, redusert skjemavelde og tilføre kompetanse om entrepenørskap og forretningsdrift. Derfor vil Venstre lette overgangen fra prosjekt til etablering eller langsiktig produksjon ved å etablere et samspill mellom Innovasjon Norge og Norsk Kulturråd.

Undersøkelse av regionale utviklingstrekk for Møre og Romsdal fordelt på områdene kulturopplevelser, idrett og utøvende kunst, viser at disse har svært stor betydning for bosetting.

Innbyggere med høyere utdanning – og spesielt kvinner, er de største forbrukerne av kulturtilbud. Møre og Romsdal har som et viktig satsingsområde å øke tilflytting av kvinner, ikke minst ved å få ungdommen tilbake etter endt utdannelse andre steder i landet. Fylket har et næringsliv i rivende utvikling som trenger ansatte med høy kompetanse innenfor ulike fagfelt. Et rikt kulturtilbud er viktig som ledd å gjøre vår region attraktiv.

Kulturnæringene er et satsingsområde for fylket. Det krever gode forhold for kunstnere, for kulturinstitusjoner og for at talenter skal utvikle seg fra det frivillige kulturliv.

Kunsten må leve i kraft av seg selv. Kunstnere skal på fritt grunnlag, uavhengig av føringer fra andre, skape sine egne uttrykk. Så kan vi høste av deres ferdigheter og uttrykk for opplevelsens skyld, for utdyping av egne tanker og forestillinger, og så la oss inspirere av kunst og kultur for å fremme kulturelle ytringer som middel i samfunnsutviklingen.

Barn og unge må ha mulighet til å organisere sin egen ungdomskultur. Så langt har barne- og ungdomskulturen fått ta liten del i det løftet resten av kulturlivet har vært med på. Venstre vil styrke Frifond-ordningen for barne- og ungdomsorganisasjoner.

Kulturskolene skal satses på videre. Og Venstre tenker i et generasjonsperspektiv. Frivillige korps, kor og orkestre er viktige arenaer for utøvelse av musikk for både barn, unge og voksne. Symfoniorkester er gitt liten oppmerksomhet fra de politiske partiene til nå. Venstre vil styrke forholdene for drift av symfoniorkestre som er basert på frivillig arbeid. Dette er en svært viktig sak for de orkestre som finnes rundt omkring i Møre og Romsdal.

Museene er en sentral del av kulturtilbudet i Norge. Kystkultur er et satsingsområde i vår region. Venstre vil styrke fartøyvernet gjennom å følge opp opptrappingsplanen med tilstrekkelige midler.

Bibliotekene er en søyle i et demokratisk samfunn gjennom sin formidling av det skrevne ord, som møteplass og som arena for å sikre alle tilgang til kunnskap både på papir, i digitale format og som arena for debatt ansikt til ansikt. Dagens informasjonssamfunn utfordrer bibliotekenes arbeidsform og tradisjonelle arenaer. Venstre vil gjennomføre en opptrappingsplan for folke- og skolebibliotekene slik at de kan møte utviklingen.

Kunst- og kulturlivet i Møre og Romsdal er en bærebjelke for fylkets videre utvikling. Undersøkelser har vist at fylket er tildelt en alt for liten andel av statlige kulturmidler sett i forhold til landet som helhet. Vi trenger en representant på Stortinget som kan målbære Møre og Romsdal sine interesser innenfor kunst og kultur.

Venstres førstekandidat Pål Farstad vil ivareta denne oppgaven med sin interesse for kunst, og med sin og kunnskap om hva som rører seg i kommunene rundt i fylket. Kunst og kulturlivet i Møre og Romsdal trenger Pål Farstad. Gi Venstre din stemme ved Stortingsvalget.

Ragnhild Helseth (V)
Listekandidat Stortingsvalget

Innlegget sto som leserbrev i Tidens Krav 04.09.13

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**