Årsmøte i Bærum Venstre

Politiske uttalelser fra Årsmøtet i Bærum Venstre 9. januar 2014 ble vedtatt:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


1) Det er ikke lett å være snill, Olav Thon, når vi skal handle hos deg!

Hvorfor skal det være så vanskelig å kunne få hjelp til å velge varer fra de gode, redelige produsentene når vi står i butikken?

Kommunen har et særlig ansvar for å tilby innbyggerne sine etisk handel. Sandvika Storsenter har fått en unik posisjon som det kommersielle midtpunktet i kommunen.

Denne tilliten er gitt senteret og innbyggerne har en berettiget forventning om at de tilbyr oss varer som respekterer miljø, menneskerettigheter og gjeldene lover og regler. Når sjokkerende overtramp avsløres i produksjonskjeden til sentrets butikker igjen og igjen, skjønner vi at det trengs flere virkemidler, mere kunnskap og bedre informasjon slik at vi som forbrukere i vanvare ikke kjøper etisk uforsvarlige produkter.

Vi vil at forbrukerne skal kunne velge etisk god handel ved at storsenteret og butikkene fremhever de produsentene som kan garantere sin redelighet i hele produksjonskjeden. Senteret og deres 198 butikker kan allerede kvittere med eventyrlige overskudd og er Nordens største kjøpesenter når det gjelder omsetning.
Dette burde gi dem et særlig etisk ansvar!

– Bærum Venstre utfordrer Sandvika Storsenter til å bli det første senteret som gjør det lettere for sine kunder å ta flere gode etiske handelsvalg i hverdagen.

– Bærum Venstre inviterer Sandvika Storsenter, butikkene der og forbrukerne til en dialog om hvordan vi kan legge til rette for bedre etisk handel i Bærum.

2) Bærums identitet er truet

Venstre ønsker en bedre arealplanlegging som ivaretar historiske bomiljøer med villaer og småhusbebyggelse i strøk fra ulike tidsperioder, fra 20-, 30-tallet og oppover. Dette utgjør bærebjelken i Bærums identitet og arkitekturhistorie.

Gjennom en streng håndtering av utvalgte småhusstrøk kan Bærum trygt tilrettelegge for vekst og fortetting rundt knutepunktene Sandvika og området Lysaker Fornebu, og i områder som tåler og trenger utvikling. Bærum Venstre vil derfor foreslå følgende tiltak:

– Forberedelse og oppstart av inntil 10 områder med hensynssoner, områder hvor det er klare og tydelig bestemmelser for utnyttelse, form og format. Hensynssonene må utvikles med stor grad av deltagelse fra befolkningen
– Bygge- og deleforbud, eller båndlegging forut for revidert arealplan, i utvalgte områder i samråd med fylkeskommunen.
– Starte umiddelbart med en historisk stedsanalyse.
Dette vil også gi kommunen langt større handlingsrom i de områdene som settes av til vekst, hvor det skal bygges mer bymessig og tettere.

3) Bærum Venstre vil at alle barn i bærumsskolen skal kunne svømme.

Svømmeferdighet er både livsviktig og en mulighet til trening og lek. Barn som ikke kan svømme risikerer livet i nærheten av vann.
Fortsatt er det barn som ikke har lært å svømme til tross for at det er bevilget ekstra midler til svømmeopplæring.
Bærum Venstre foreslår:
at flere typer ressurser og innfallsvinkler må brukes for å sikre at alle barn, uansett kjønn og bakgrunn, lærer å svømme
at det igangsettes tiltak for de barna som faller ut av svømmeopplæringen.
å etablere et formalisert samarbeid med svømmeklubbene for maksimalt å nyttegjøre seg av deres instruktørkompetanse i svømmeopplæringen. Dette vil gi best effekt.

Med vennlig hilsen

Mette Kaaby
leder i Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**