Dialogmøte om legevakt 24. april kl 19:00

Torsdag 24. april inviterer Nes Venste igjen til dialogmøte. Denne gangen er det nedleggelse av legevakten på Årnes som står på agendaen i forbindelse med etablering av felles helsehus i Ullensaker. Lasse Andreassen, leder for akuttmottaket på diakonhjemmet og medlem av referansegruppa til Aker kommer, det gjør også fungerende kommunalsjef for helse og velferd i Nes, Hege Holt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I møte 11. mars 2014 vedtok kommunestyret mot Venstres to stemmer å legge ned legevakten på Årnes og inngå et samarbeide med de øvrige kommunene på Øvre Romerike i et felles helsehus i Ullensaker. I etterkant av møtet sa Eidsvoll kommune nei, og dermed må saken opp til ny behandling. Nes Venstre ønsker derfor å belyse saken i forkant av ny behandling og inviterer til dialogmøte.

Helse

Foto: allekvinner.no

Nye krav i samhandlingsreformen
Hensikten med Samhandlingsreformen er å behandle folk der de bor, og ikke et kommunalt tilbud som er like langt unna og til høyere kost. Samhandlingsreformen stiller krav om at kommunen skal tilby øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 1. januar 2016. Nes kommune har ivaretatt dette per i dag via egen legevakt og en samarbeidsavtale med Kongsvinger sykehus. Måten saken er lagt opp på fra ØRU- samarbeidet er at dersom kommunen ønsker å beholde egen legevakt har vi ikke muligheten til å samarbeide om de øvrige lovpålagte tjenestene.

Vertskommunesamarbeid

Det er vertskommuneorganiseringen som er valgt i prosjektrapporten. Ullensaker kommune skal være vertskommunen. I dialogmøtet vil Nes Venstre invitere deltakere med erfaring fra bla. a Aker sykehus på hvordan vertskommunen benytter ulike plasser kontra gjestekommunene. Lasse Andreassen vil si noe om erfaringene med KAD slik de er dokumentert av Helsedirektoratet. Fungerende kommunalsjef for helse og sosial i Nes kommune vil komme og si noe om kravene til kommunen i samhandlingsreformen.

Ingen usikkerhetsberegning
Økonomisk er det ikke beskrevet store forskjeller på legevaktkostnad lokalt kontra i et samarbeid. Besparelsen forutsetter “optimale lokaler og full utnyttelse av synnergier mellom de forskjellige avdelingene”. Det er ikke foretatt noen usikkerhetsanalyse knyttet til tallene. Dette mener Nes Venstre er uheldig med tanke på erfaringer fra tidligere interkommunale samarbeid i ØRU.

Prosjektrapporten som lå til grunn i kommunestyrebehandlingen finner du her.
Status for samhandlingsreformen finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**