Rapport fra formannskapsmøtet (23.april 2014)

Lørenskog Venstre`s gruppeleder Bjørn Ivar Gran "Foto: Kjell Erik Oseberg", "Foto: Kjell Erik Oseberg"

Noen dager før kommunestyret møtes har formannskapet alltid sitt møte, der representanter for partiene kommer med sine standpunkter til de ulike sakene før de legges fram for hele kommunestyret. Les kommentarene til Venstres mann i formannskapet fra sist møte.
Bjørn Ivar Gran, kommunestyrerepresentant Lørenskog Venstre

Bjørn Ivar Gran, kommunestyrerepresentant Lørenskog Venstre

Etter formannsskapsmøtet 23.april 2014
(av Venstres representant Bjørn Ivar Gran)

Først en innledning fra barnevernstjenesten ved leder for bosetting av flyktninger. Stadig mer traumatiserte flyktninger gir krevende situasjon. Det forberedes en budsjettsak hvor en ser på økte ressurser til enheten. Nå vil det komme store barnerike familier fra Syria.

KS-saker:
Her stemte jeg litt blandet, noen ganger alene, men som regel med en av blokkene der det var uenigheter. Litt ulikheter i ulike tilleggsforslag, så en del av de praktiske avklaringene tar jeg med makkeren i møtet.

En skatepark ble banket gjennom, den har ligget lenge på vent. Den skal anlegges mellom Kjenn skole og Mailand videregående skole.

Verdt å nevne at Lørenskog kommunes egne pensjonskasse hadde en avkastning på 9%, best i landet.
Noe diskusjon omkring ordlyden i et tilleggsforslag omkring saken om “lindring ved livets slutt”. Det dreier seg om hvor stor grad av statlig finansiering som en skal ha i støtte før en går i gang med bygging av et senter. Palliativ behandling er et fremtidig nøkkelord. Begrepet omhandler lindring mer enn bare fysisk slik en kjenner det i norsk helsevesen, altså at det skal inkludere all form for aktiv pleie og omsorg. Per dags dato er dette utenfor det som dagens velferdsstat påtar seg, men med vår oljeformue så er dette sikkert et diskusjonstema som vil komme opp.

FS-saker:
Av det mer ideologiske var Lørenskog grønne sentrum som er Nordlimyra pluss noe mer. Der var venstresiden klare på å forsere; de ville sette i gang prosjekter raskt. Høyresiden ville redusere omfanget. Jeg signaliserte noe midt imellom . Ellers signaliserer jeg skepsis til et toaletthus i Rådhusparken. Jeg tror det blir mye griseri og kostbart å drifte. Det er åpent og universelt utformet på Lørenskog hus. Dette tiltaket kommer og er ikke så stort.

Dagfinn Cook er ansatt som ny skolesjef. Stillingen grunnskolesjef lyses ut.
Torkild Sveinhaug går av som kommunalsjef kultur. Ikke noe kontroversielt i det. Stillingen lyses ut.

Det ble orientert om at det er forhandlinger omkring tilgang til Lysås. Her ligger vi politikere lavt nå som kommunen er inne i forhandlinger om en løsning. Det kan se positivt ut.

Rådmannen orienterte til slutt et kvarter om ulike utviklingsprosjekter i kommunen. Kort fortalt så skulle en spare inn 11 stillinger. Det mente de å klare. For øvrig ligger en an til å være i balanse på driften nå. Det er en rekke områder der en jobber med endringer. Det største området med størst utfordringer er IKT. Der har kommunen hatt som strategi å kjøpe inn kjente løsninger. Man har vært i etterkant, og har lite kompatibel maskinpark. Her ønsker en å være mer “framoverlent”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**