Framtidsrettet utvikling i Eidskog

Hvilken utvikling ønsker vi i Eidskog framover?
Les Eidskog Venstres høringssvar til kommuneplanens samfunnsdel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2027 har vært ute på høring.
Se høringsutkastet her: https://www.eidskog.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=1982&FilId=2189

Eidskog Venstre er høringsinstans og har levert sitt svar til Eidskog kommune.

Dette er hovedpunktene:

Eidskog Venstre ønsker mer konkretisering av planen samt at utviklingspotensialet til kommunen bør framheves mer.

Eidskogs nærhet til Osloområdet bør framheves som en viktig utviklingsmulighet både i forhold til bosetting og arbeid. Planen bør derfor i større grad vektlegge tilrettelegging for pendling og hjemmearbeidsplasser, kollektivtransport og bredbånd/fiber som "korter ned" avstanden til hovedstadsregionen, samt kommunikasjon og markedsføring for å tiltrekke seg nye innbyggere.

Eidskog Venstre ønsker at planen skal ha økt fokus på:
Utviklingspotensialet til Eidskog og bedre kommunisering av dette
Innflytting og tilbakeflytting av ungdom etter utdannelse. Markedsføring /hjemmesider.
Tilrettelegging for pendling i hele kommunen, spesielt pendlere mot hovedstadsregionen. Kollektivtransporten vestover må styrkes (togstopp / flere pendelbusser vestover)
Hjemmearbeidsplasser via bredbånd/fiber
Styrke særpreget til kommunen som er spredt bosetting og sterk identitet i grendene.
Utvikling av attraktive boområder, spesielt i nærheten av kommunens sjøer
Gode oppvekstmiljø for barn og unge er sentralt for kommunens utvikling og tiltrekking av nye innbyggere. Eidskog Venstre ønsker at planen framhever at kommunen har valgmuligheter innen pedagogiske retninger både innen barnehage og skole, og at dette skal rendyrkes ved å skape et eget oppvekstområde for alternativ pedagogikk.
Kulturtilbud som er tilgjengelig for alle, inkludert transport. Økt samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger.

Hele høringssvaret kan du lese her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**