Ny kurs

Venstre vil ha en ny kurs for Lillesand. Vi må sette bremsene på, samtidig som vi skjermer svake gruppe for ytterligere kutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I rådmannens “april-notat” blir det slått alarm om den økonomiske situasjonen som kommunen befinner seg i. Dette er ikke nye ord fra rådmannen. De ansatte, innbyggere og ikke minst politikere har hørt dette i flere år. Det som er forskjellen nå er at fondene er tømt og at situasjonen er prekær. De økonomiske problemene må løses med langsiktige tiltak, og med grep for å sikre lovpålagte forpliktelser og et forsvarlig tjenestenivå de neste årene.

Venstre ønsker en vekst med vett og en markant kursendring for Lillesand kommune. Vi vil sette bremsene på for den uforsvarlige og alt for ekspansive politikken som i dag føres av den politiske ledelsen.

Det er verken god kommuneøkonomi eller god klimapolitikk å ikke følge kommuneplanen. Vi trenger en fornuftig fortetting i sentrum, ikke en nedbygging av distriktene. Vi ønsker en bærekraftig utvikling, hvor også folk som blir berørt av utbyggingsplaner i større grad blir hørt. Justøya er bare et eksempel av mange hvor utbygging skjer på utbyggers premisser alene. Det er klart at om man ikke følger en plan, ikke hører på berørte naboer og i tillegg åpner for en utbygging i et område som i utgangspunktet ikke har ordentlige veier, så vil dette bli dyrt for kommunen.

Venstre har foreslått en halv promille økning i eiendomskatten for blant annet å ha mulighet til å spare i fond slik at man har en buffer og for å unngå ytterligere kutt i tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En økning på en halv promille vil gi noen hundrelapper i skatteøkning på en bolig verdt 2 millioner kroner, men det vil gi litt bedre handlingsrom og bidra til å redusere kuttene i de svakeste gruppene.

De foreslåtte kuttene i barnehage og skole vil ha store negative konsekvenser på både kort og lang sikt. Venstre mener at tilstrekkelig bemanning i barnehagene er en forutsetning for en god og trygg hverdag for de minste. Forslaget om å flytte ungdomstrinnet i Høvåg og busse eleven til Lillesand mener vi verken er innsparende eller forsvarlig for de unge dette skal omfatte. Hvem vil la ungene sine bruke to timer på buss hver dag? Vil den nye ungdomskolen kunne ta imot inntil fem nye klasser? Eller må den da bygges ut og vi er da like langt?

Situasjonen vil kreve mange og vanskelige valg i tiden fremover for alle partier.
Venstre vil arbeide for at de yngste skal vokse opp i en bærekraftig kommune, både sosialt og økonomisk der det finnes et visst økonomisk handlingsrom. I år er det for eksempel ikke midler til å opprettholde åpningstidene til ungdomsklubbene eller til å gi et godt nok barnehagetilbud til asylsøkerbarn. Kutter man i tilbudene til barn og unge risikerer kommunen å skape seg økte utgifter på sikt. Det er ikke god, framtidsrettet politikk.

Venstre ved Jens Olai Justvik, Petter Toldnæs, Beate Andreassen, Jan Helge Kjøstvedt, Jarle Langeland, Atle Slotnes, Signe Idsøe Røed
Unge Venstre Eivind Vallesverd

© 2014 Microsoft Terms Privacy & cookies Developers English (United States)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**