Opera- og kulturhus presentert for Trine Skei Grande

Mandag denne uka var en delegasjon fra Kristiansund i møte med Venstres leder Trine Skei Grande for å orientere om planene om nytt opera- og kulturhus sammen med vår egen stortingsrepresentant Pål Farstad.
Trine Skei Grande stilte gode spørsmål for utdyping av problemstilling og viste stor interesse for saken. —Et flott og informativt møte, var hennes tilbakemelding etter møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Mål for møtet var å fremme argumenter for at Opera- og kulturhus blir tatt inn i Statsbudsjettet for 2015. Også Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi og —festival ble presentert. Møtet med Skei Grande var ønsket fordi hun er den som følger opp saker i Stortingets familie- og kulturkomitè på vegne av Venstre.

Det ble gitt en gjennomgang av prosjektet med særlig vekt på samlokalisering mellom opera, museum, bibliotek og kulturskole. Kommunen ved rådmann Just Ingebrigtsen og kultur- og næringssjef Eigunn Stav Sætre fortalte om innhold og saksgang så langt, med vekt på at det er gjort positive vedtak i Bystyret og i Fylkestinget, og at søknad nå ligger i Kulturdepartementet. Betydningen for regional utvikling ble understreket, likeså sentrumsutvikling og gode vilkår for kulturlivet.

Operasjef Line Lønning Andresen fortalte om operaen sin virksomhet og behov for nye og tilpassede lokaler. Direktør ved Nordmøre museum Ståle Tangen beskrev situasjonen med manglende lokaliteter for museet i dag. Begge la stor vekt på de gode synergier som samlokalisering mellom de ulike kulturinstitusjonene vil gi. Bibliotek og kulturskole er viktige både for faglig samarbeid og drift.

Fra politisk hold deltok Kjell Nergaard på vegne av ordfører, og Ragnhild Helseth var lokal representant for Venstre. Begge understreket Arbeiderpartiet og Venstre sitt engasjement i saken, der begge partier har stått samlet i å drive fram saken i Kristiansund.

Kulturutredningen som ble fremlagt i 2013 ble omtalt i møtet. Engerutvalget etterspørr større vekt på å bygge grunnmuren i kulturlivet, og mindre vekt på bygging av kulturhus. Delegasjonen fremla argumenter for at Kristiansund har en god grunnmur, og at det er egnede lokaler som er prioritert oppgave nå for nettopp å videreutvikle kulturlivet, både for de frivillige for det profesjonelle kunst- og kulturlivet. Og det ble presisert at dette er et behov som gjelder regionalt, og viste til støtte fra Orkidè og Fylkestinget i saken nytt Opera- og kulturhus med museum.

Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi og —festival ble også presentert i møte. Dette drives i dag som et prosjekt i regi av Kristiansund kommune i samarbeid med Kristiansund kirkelige fellesråd. Målet er å komme inn på fast post i statsbudsjettet for å sikre forutsigbarhet i økonomien for etablering av egen selvstendig organisasjon. Orientering ble gitt om virksomheten i dag, om det regionale kultursamarbeidet som allerede eksisterer og som planlegges videreutviklet med fast samarbeid mellom kommunene Sunndal, Surnadal og Kristiansund og tilhørende kirkelige fellesråd.

 Møte på Stortinget. 1.rekke fra ve.: Ragnhild Helseth, Trine Skei Grande, Line Lønning Andresen, Kjell Nergaard, Pål Farstad. Bak fra ve.: Just Ingebrigtsen, Ståle Tangen, Eigunn Stav Sætre

Møte på Stortinget. 1.rekke fra ve.: Ragnhild Helseth, Trine Skei Grande, Line Lønning Andresen, Kjell Nergaard, Pål Farstad. Bak fra ve.: Just Ingebrigtsen, Ståle Tangen, Eigunn Stav Sætre
Foto: Anne Solsvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**