Ordføreren skyter fra hofta

21. mai skriver Sandes ordfører Karl Einar Haslestad (Ap) et tilsvar til meg under tittelen «Vås fra Venstre om kommuner». Dessverre er han ikke særlig treffsikker nå han omtaler min kritikk av kommunereformprosessen som konspirasjonsteorier og «som det reneste vås».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


For å ta det mest graverende først. Ordføreren hevder at Venstre har lagt inn kommunesammenslåing i sine alternative budsjetter med betydelige innsparinger ved to anledninger de siste årene. Denne påstanden ønsker jeg å dementere. Venstre har aldri foreslått kommunesammenslåing, kun utredning av konsekvensene. Det er heller ikke blitt budsjettert med noen besparelser som resultat av kommunesammenslåing. Dette står i klartekst i våre alternative budsjetter og kan umulig misforståes. At ordføreren også ved en tidligere anledning feilaktig har påstått at Venstre har budsjettert med store inntekter fra vindkraftverk gjør ikke saken bedre. Jeg ber derfor ordføreren sjekke sine fakta.

Ordføreren dikter opp påstander og tillegger disse til meg. Jeg har hverken påstått at spørreundersøkelsen er vridd eller at Arbeiderpartiet har hemmeligholdt innspillene fra lag og foreninger. Jeg har kritisert at dette ikke har vært informert om eller blitt behandlet i kommunereformutvalget. Behandlingen ville bl.a. kunne gitt spørreundersøkelsen større legitimitet. At utvalgsmedlemmene først fikk informasjon når det kom på trykk i avisa synes jeg er kritikkverdig. Jeg mener det er kommunereformutvalgets anliggende å bestemme hvordan prosessen skal drives.

Ordføreren hevder også at jeg har påstått at Arbeiderpartiet har bestemt seg. Skal man være presis har jeg spurt om det er slik det har seg. Dette skyldes artikkelen i DT 9. mai der Arbeiderpartiets gruppeleders uttaler «Identiteten vår ligger i Vestfold». Ordføreren mener at denne uttalelse kun er «Et løst sitat fra Elin Weggesrud om Vestfold-identitet er bare en konstatering av hva som oppleves ute blant folk.» Jeg kan ikke forstå at man kan konstatere på vegne av befolkningen når det kun er kommet ett innspill. Jeg vil også gjerne utfordre kommunereformutvalget på viktigheten av tilhørighet til fylkeskommunen. Som vi vet skal også fylkeskommunens vurderes i neste fase. Det er slett ikke sikkert at Vestfold slik vi kjenner det eksisterer i fremtiden.

Så til den siste påstanden jeg ønsker å kommentere. Ordføreren sier at Venstre ikke er lenger er interessert i en rask prosess og synes dette er underlig. Venstre er og har alltid vært mest opptatt av en god prosess. Årsaken til at Venstre advarer mot å gå for fort frem er nettopp fordi Venstre ikke synes prosessen holder god nok kvalitet til at en snar beslutning kan tas. Ønske om å bruke mer tid på prosessen baserer seg på følgende punkter.

1.Ekspertutvalgets anbefaling vil ikke foreligge før 1. desember. Før den tid vet man ikke hvilke oppgaver de nye kommunene må belage seg på å utføre. Dette kan ha betydning for retningsvalget.

2. Det vil bli tilgjengeliggjort en prosessveileder og andre verktøy til bruk i forbindelse med reformen til høsten. Dette bør benyttes.

3. Uttalelser fra kommunens befolkning gir pr nå et for tynt grunnlag til å danne et inntrykk av innbyggernes ønsker. Spørreundersøkelsen vil bidra til et bedre grunnlag. Venstre har i tillegg foreslått folkemøter. Ordføreren kan sikkert kommentere hvorfor han så langt ikke har støttet dette.

4. Selve prosessen har til nå ikke oppfylt Venstres forventninger til en god prosess. Det er presentert et svært tynt faktagrunnlag med fordeler og ulemper ved de ulike alternativene kommunen nå vurderer. De meningene som er ytret er av følelsesmessig karakter, noe Venstre anerkjenner som viktig, men ikke alene avgjørende for det valget som skal fattes.

At ordføreren velger å omtale min kritikk som konspirasjonsteorier får stå på hans regning. Men dersom ordføreren ønsker å bli tatt på alvor bør han vise aktsomhet før han omtaler andres uttalelser som vås. Han bør anerkjenne de kritikkverdige forhold som påpekes. Som et minimum bør ordføreren forholde seg til sannheten når han refererer til andres forslag og uttalelser.

Per Martin Berg
Gruppeleder — Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**