HRS overtar innsamling av søppel

HRS er kommunens eget renovasjonsfirma. Likevel har Harstad kommune i motsetning til de øvrige medeierne av HRS valgt å stå utenfor når det kommer til innsamling av søpla, og samle inn søpla selv. I dag vedtok kommunestyret, med støtte fra Venstres representanter, å overføre også innsamlinga til HRS.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

søppeldunker for resirkulering

Foto: microsoft

Årlig samles det i vår region inn 70 000 tonn avfall; som tas imot, sorteres, og til en viss grad prosesseres. Målsetningen er en gjenvinnings-/energiutnyttelsesgrad på 90%. I sitt innlegg understreket Venstres representant, Maria Serafia Fjellstad, at Venstres hovedfokus er at avfallsressursene forvaltes på en best mulig måte; til det beste for oss og for framtidas borgere. For Venstre vil derfor det viktigste med framtidig organisering av renovasjonstjenesten dreie seg om hvordan forsterke miljøfokuset og hvordan drive tjenesteutvikling innen renovasjon. Venstre tror de beste vilkårene gis gjennom en omorganisering og forenkling hvor HRS står for hele næringskjeden med både innsamling og senere håndtering av avfall for alle de elleve kommunene. Maria Serafia Fjellstad understreket i sitt innlegg at dette ikke handlet om en mistro til dagens tjeneste; som man tvert imot opplever som en god tjeneste, men om hvordan en oppbygging av et sterkere HRS kan gi bedre muligheter for ytterligere tjenesteutvikling i en miljøriktig retning.

Fjellstad sa videre at tjenesteutvikling nå ville være det viktige å fokusere på. Venstre ser fram til å etter vedtatt endret tjeneste å også kunne komme med flere konkrete innspill på tjenesteutvikling. Hun trakk kort fram tre avfallsfraksjoner og håndtering av disse.
-Fraksjonen papir/papp er foreslått hentet ved hjemmene, og det forutsettes at dette også gjelder bølgepapp. Dette vil kunne medføre en stor forbedring hva gjelder kildesortering; med større compliance blant brukerne. Til en viss grad må man nok ha bringeordinger; men disse må gjelde mindre fraksjoner.
– En av de raskest voksende avfallsfraksjonene er husholdningsplast. Mengden emballasje øker, og forbruket av plast generelt er også stort. Denne fraksjonen kildesorteres i dag ikke av forbrukerne. I dag går denne fraksjonen til energiutnyttelse i Kiruna sammen med resterende brennbart avfall, framfor å sorteres ut til materialgjenvinning. Denne bør også kildesorteres, og hentes ved hjemmene.
– Fjorårets skuffende erkjennelse var at dagens matavfall iblandes brennbart avfall, og kjøres til de samme forbrenningsovnene i Kiruna. På denne måten ødelegges en del av næringsstoffene i matavfall som ellers kunne vært utnyttet; eksempelvis fosfor og nitrogen. Det finnes alternativ utnyttelse med større miljøgevinst, og her kan både biogassproduksjon og kompostering nevnes. Sverige har eksempelvis kommet svært langt når det gjelder biogassproduksjon, og med en slik utnyttelse oppnås både biogass til drivstoff og biorest til gjødsel.

Venstre dannet sammen med Høyre, FrP og KrF flertall for virksomhetsoverdragelse til HRS. Det blir spennende å følge med på om man når de målene man setter seg når det kommer til tjenesteutvikling i miljøriktig retning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**