Spørsmål til fylkesordføraren til fylkestinget 11. juni 2014

Fylkestingrepresentant Klaus Iversen frå Vågsøy har sendt spørsmål til fylkesordføraren som er venta svara på under tingsetet 11. juni 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Klaus Iversen

Klaus Iversen

Det vises først til reglement for fylkestinget § 9 om spørsmål til fylkesordføreren.
Videre vises til reglement for petroleumsrådet (heretter PR) fastsatt av fylkestinget (heretter FT) i sak 12/2005 §§ 1-4 jf. også reglement for saksbehandling for politiske utvalg (PU) fastsatt i sak 26/1995 av fylkestinget. Reglementet for PU gjelder for PR, se § 4, 3.ledd i sak 12/05.

PR er et fast utvalg opprettet av fylkestinget etter Kommunelovens § 10, jf. reglementet for PR § 1.

PR er sammensatt av fylkesordføreren (leder), et medlem av HPN, ordføreren i Flora kommune, og to representanter for næringen, jf. rgm. § 2.

PR’s mandat følger av Rgm. for PR § 3 (sitat):

«PR skal arbeide for å styrke industriell utnytting av olje- og gassressursene i Sogn og Fjordane (SF). PR skal halde seg oppdatert om utviklingen innan olje- og gassektoren og ha særlig fokus på:

•Feltutbyggingar.
•Ilandføring.
•Industriell utnytting av gass på land.
•Florø som drifts- og baseby.
•Konsesjonsrundar.
•Arbeide for å styrke SF som serviceleverandør til oljeindustrien i norsk og engelsk sektor.

PR skal representere fylket i høve kontakt med oljeselskap, styresmakter og andre.»

På denne bakgrunn oppfattes PR som det politiske «flaggorganet» for FT innenfor olje- og gassektoren. Mandatet er svært vidt og krevende, og ikke minst svært viktig, – for næringsutviklingen, arbeidsplasser og verdiskapingen i fylket. Det er derfor viktig at fylkestinget, og allmenheten, blir informert om det arbeidet PR gjør på dette området.

Venstre opplever det imidlertid slik at en, både faktisk og formelt, har hørt lite til FT’s faste utvalg for sektoren i årene som har gått.

Etter dette stilles derfor følgende spørsmål p.v.a. Venstre til fylkesordføreren:

1. Hvor mange møter har PR hatt i valgperioden 2007-2011, og videre i 2012 og frem til i dag. ?

2. Hvem har mottatt møteprotokoller fra PR etter Rgm. for PU §10, jf. rgm. for PR § 4,3.ledd ? Mener fylkesordføreren at FT’s medlemmer bør / burde motta møtebøker for PR til orientering ut i fra bestemmelsene i rgml. for PU § 10, 2.ledd jf. rgm. for FT § 5 bokstav j), 1.ledd, 2.pkt. ?

3. Har PR rapportert om sin virksomhet i form av t.d. årsmeldinger eller lignende til FT og/el. fylkesrådmannen ved slutten av hvert år, evt. på annen måte ?

4. PR’s sine møter er i utgangspunktet offentlige, jf. rgm. for PU § 11 ? Er dette harmonisert mot varsels- og innkallingsreglene i § 5.

5. Hvem er det som vanligvis initierer, saksbehandler og fremmer saker for PR. ? Hvordan og overfor hvem kommuniseres vedtak i PR ?

6. Hvem er det konkret som oppfyller sekretariatsfunksjonen for PR gjennom «fylkesrådmannen», jf. rgm. for PR § 4, 2.ledd ?

7. Kan fylkesordføreren beskrive om og hvordan PR har, formelt og faktisk, kontakt med næringsavdelingen / oljekonsulenten i fylkeskommunen. ? Hvordan deles informasjon og evt. fordeles oppgaver mellom PR og fylkesrådmannens næringsavdeling innenfor, evt. i tillegg til, det mandat som ligger til PR ?

8. I hvilken utstrekning opplever fylkesordføreren at PR som fast utvalg for FT, har maktet å fylle sitt mandat etter rgm.’s § 3 ?.

9. Venstre har til sist notert seg at Flora Kommune v/ordføreren (ordføreren er medlem av PR) bl.a. har inngått en avtale med Statoil, Fram Flora og Maritim Forening i begynnelsen av april d.a. om et «petroflora utviklingsforum». Dette har vært omtalt i media hvor bl.a. fylkesordføreren har vært kritisk til at Flora Kommune har opptrådt i denne saken, uten på forhånd å ha informert PR og/eller fylkeskommunen.

Er dette en sak som er behandlet i PR ?
Hvordan samordnes i hovedsak arbeidet i PR som fast politisk utvalg, sammenholdt med sitt mandat, – med olje- og gassnæringen, – med Maritim Forening (295 medlemsbedrifter) som underleverandører i sektoren, – samt med Flora Kommune som «oljekommune» ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**