Arbeiderpartiet og Høyre sa nei til ny skole

I kommunestyremøtet 27. mai stemte Arbeiderpartiet og Høyre nei et utsettelsesforslag fra Venstre og Frp om å se på hva det ville koste å bygge ny skole i tilknytning til ungdomsskolen på Tofte. Resultatet er at Tofte skole blir rehabilitert og bygd ut for å huse Filtvet og Toftes barneskoleelever i framtida.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Brutte løfter
Dermed måtte politikerne delvis bryte et valgløfte, noe som også ble poengtert i debatten i forkant av avstemningen. Sammen med Arbeiderpartiet snakket Høyre varmt om hvor viktig en skole er for dagens og potensielle nye innbyggere, men kunne ikke gjemme bort det faktum at det støver stygt i den kommunale lommebok.

Så får det være en annen sak at den kommunale gjelden er særdeles lav, noe Venstre og Fremskrittspartiet mente betød at det kunne investeres i en ny skole med lenger livsløp.

 VILLE INVESTERE: Gunn-Torill Homme Mathisen (V) og Fremskrittspartiet mente kommunen burde satse skikkelig på nyskole, og ikke rehabilitering, for å gjøre kommunen enda mer attraktiv for tilflyttere. - Vi kan ikke sitte bakpå og være avventende, sa Homme Mathisen.

VILLE INVESTERE: Gunn-Torill Homme Mathisen (V) og Fremskrittspartiet mente kommunen burde satse skikkelig på nyskole, og ikke rehabilitering, for å gjøre kommunen enda mer attraktiv for tilflyttere. – Vi kan ikke sitte bakpå og være avventende, sa Homme Mathisen.
Foto: Venstre

Ville låne til nyskole
Mens Høyre og Arbeiderpartiet fokuserte på dårlig kommuneøkonomi som argument for at en nyskole blir et problematisk anliggende, mente Fremskrittspartiet og Venstre på sin side at kommunens gjeld er lav og at det derfor er greit å ta opp lån og investere i kommunens fremtid og bedre lærings- og arbeidsforhold for elever og lærere.

Les oppslaget i Røyken og Hurums Avis: Nei til ny storskole

Gunn-Torill Homme Mathisen fremmet fellesforslag på vegne av Venstre og Frp:

“Kommunestyret vedtar å utsette saken og ber rådmannen om å utrede følgende før ny behandling.

– Bygging av ny to-parallellskole, med mulighet for utvidelse, for Tofte og Filtvet, lokalisert i området ved Hurum ungdomsskole på Tofte.
– Bygging av idrettshall i tilknytning til de to skolene og kunstgressbanen
– Man skal se på et samarbeid med Tofte/Fremad om sambruk av hallen. Skolene vil kunne bruke hallen på dagtid, mens idrettslaget og nærmiljøet kan benytte hallen på kveldstid.
– Felles administrasjon for den nye barneskolen og ungdomsskolen skal vurderes

Kommunestyret ber videre om at det skal legges frem en økonomisk oversikt over finansiering og hvilke støtteordninger som kan utløses herunder tilskuddsordninger for nybygg skole og spillemidler ifm sambruk idrettsanlegg”.

Forslaget falt mot 6 stemmer (3 Frp, 2 V, 1 uavhengig). Ap, Høyre, SV, Sp og Krf stemte for å bygge ut og rehabilitere gamle Tofte skole i stedet for.

Dette ble vedtaket:
“Tofte skole bygges ut med de nødvendige antall klasserom og tilhørende funksjoner som grupperom og arbeidsrom for samtlige elever på barnetrinnet i området. Dette inkluderer utvidelse av gymsal til nødvendig størrelse for alle elever på skolen. Utbyggingen skal ivareta elevtallsutviklingen i en 15-20 års periode fremover. Utbyggingen av Tofte skole prioriteres foran prosjektet idrettshall.

Ny skole i Skoglundveien tas ut av Økonomi-og handlingsprogrammet for 2015-2018. Nytt kostnadsoverslag på 94,7 mill for prosjektet i tråd med estimat innarbeides i Økonomi-og handlingsprogrammet. 7 Dagens struktur for Tofte og Filtvet skole opprettholdes for skoleåret 2014/2015 og inntil utbyggingen av Tofte skole er ferdig”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**