Togkapasiteten på østlandet må økes

Hvis vi skal greie å fortsette den gode trenden med sterk vekst i kollektivtrafikken i åra som kommer, er vi helt avhengige av at kapasiteten på togene økes. Alle steiner må snus forå få til det. Det må kjøpes inn flere tog, og alternativ ruteplan må vurderes mener leder i Akershus Venstre, Solveig Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Toget Bergen

Foto: MK

Veksten i kollektivtrafikken må fortsette
Lokal- og regiontogene er ryggraden i kollektivtrafikken på østlandet. De siste årene har frekvensen på tog og buss økt vesentlig, og stadig flere reiser kollektivt.
Siden 2007 har antall kollektivreisende i Akershus økt med 42%. Tilsvarende tall for Oslo er 31%. I samme periode har befolkningsveksten vært på 12%.

Kollektivtrafikken har de siste to åra blitt lagt om slik at stadig flere busser er matebusser til toget. Dermed slipper bussene å stå i kø inn til Oslo, og vi har fått et bedre lokatl busstilbud de fleste steder i Akershus. -Skal denne veksten fortsette er vi imidlertid avhengig av at også kapasiteten på togene økes sier Solveig Schytz, leder i Akershus Venstre, og Venstres gruppeleder i fylkestinget i Akershus.

Kjøp flere tog
Det planlegges for en jernbane-reform. Da må alle steiner snus for at vi skal få mest mulig kapasitet på persontogtrafikken. På østlandsområdet er det investert mye i togskinner de siste åra, og mer kommer det neste tiåret. Vi må imidlertid ikke glemme å fylle på med nye togsett og passe på at kapsiteten på de togsetta vi har utnyttes maksimalt.Flere nye togsett er helt avgjørende for å kunne øke kapasiteten mer sier Schytz.

– NSB må få de nødvendige garantier fra samferdselsdepartementet for innkjøp av flere tog seri Schytz.
Selv om frekvensen på togavgangene har økt på flere strekninger, særlig mellom Asker og Lillestrøm, har ikke kapasiteten økt på de knutepunktstoppende togene fordi det er satt inn få nye tog. Skal kapasiteten på toget økes, må det rett og slett kjøpes inn flere tog.

Dette pekte Venstre på også i en uttalelse fra årets landsmøte på Fornebu: «Togene i Østlandsområdet er overfylt i rushtiden. Hvis toget skal ta sin andel av trafikkveksten i Østlandsområdet de neste 15 årene så må kapasiteten på togene økes med 3 til 5 ganger. Med dagens langtidsplaner så er det mulig å øke antall togplasser med 2 til 3 ganger. Det bør derfor umiddelbart gis rom til innkjøp av nye togvogner slik at de nye sporene kan utnyttes.»

Alternativ ruteplan må vurderes
Spikkestadbanen pendlerforening har fått utarbeidet en alternativ ruteplan som viser mulighetene for et enda bedre togtilbud også innenfor dagens rammer. Denne uka fikk pendlerforeningen svar fra samferdselsdepartementet at de ikke ville vurdere alternativ ruteplan videre. Pendlerforeningen krever nå at deres alternative ruteplan blir vurdert av en tredjepart.

Som politiker som er opptatt av å styrke kollektivtilbudet, ikke minst å øke togtilbudet på østlandet, så synes jeg at det er forstemmende at ikke Samferdsesdepartementet vil vurdere alternativ ruteplan nærmere. Effekten i form av økt kapasitet i rushtida er så stor at jeg hadde virkelig håpet at denne ble vurdert skikkelig. Vi har ikke råd til å la være sier Schytz.

Alternativ ruteplan utarbeidet av Spikkestadbanen pendlerforening innebærer blant annet
– flere avganger på Østfoldbanen
– kortere reisetid på Østfoldbanen
– flere avganger i Groruddalen
– et bedre tilbud til Asker og Sandvika
– fortsatt god vekst for lokaltoget i Asker og Bærum
– Spikkestadbanen får et raskere tilbud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**