Hobøl Venstre – et tettstedsparti

Nestleder i hovedutvalg for oppvekst og omsorg, Ragnhild Saxebøl, kommenterer Venstres utgangspunkter for organisasjonsgjennomgangen i Hobøl.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hobøl Venstre er særlig opptatt av to ting; miljø og tettstedspolitikk. I Østfold Venstre jobber vi mye med miljøsaker som berører kommunene. Dette blir dessverre lite synlig i kommunepolitikken i Hobøl, fordi vi der kontinuerlig arbeider med hvordan vi skal komme oss ut av ROBEK. Mange av innbyggerne hører om dette, og ROBEK står altså for Register Om BEtinget godkjenning og Kontroll. Vi står i dette registeret fordi vi har for stort underskudd. Noe av underskuddet er fra tidligere år som vi trekker med oss, i tillegg til at det øker. Det betyr at vi må ha godkjenning fra fylkesmannen for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler. Det betyr også at vi bruker mer penger enn vi får inn. Underskuddet må nedbetales for å komme ut av Robek. Vi har derfor heller ingen buffer til uforutsette utgifter. Man kan tenke det som et disposisjonsfond som har gått i minus. For å komme i en posisjon der vi har penger til utforutsette utgifter, må vi komme i pluss i dette fondet. Dette mangler vi 16 millioner på nå, på grunn av akkumulert underskudd.

Under budsjettarbeidet for 2014 foreslo rådmannen en rekke tiltak for å bruke mindre penger slik at vi kan betale vår gjeld. Dette krever også fylkesmannen. Kommunestyret vedtok blant annet å sette i gang et omorganiseringsprosjekt av virksomhetene i Hobøl. Der skal det spares inn 3,3 millioner inneværende år. Det er resultatet av denne prosessen vi fikk presentert i rapports form mandag 3. mars. Nok en gang foreslåes en modell som vil legge ned Ringvoll skole. Det er på skoleposten i sin helhet man forestår de største kuttene. Det er klart det vekker reaksjoner og en rekke spørsmål blir stilt rundt bakgrunnen for vurderingene og innstilligen. Ikke bare for Ringvoll sin del, men for hele bygda. Vi i Venstre har lest gjennom hele rapporten og konkluderer først og fremst med at prosjektleder har hatt en svært utfordrende oppgave med lede dette arbeidet og sluttføre rapporten. Likevel er rapporten et godt grunnlag for videre arbeid og alle innspill vi og dere måtte ha, har vi nå anledning til å levere innen høringsfristen 22.3 kl. 12.00. Det oppfordrer jeg alle som har en mening eller opplysninger av avgjørende karakter, til å gjøre.

Når det gjelder ulike mandater og organiseringen av prosjektarbeidet, har det foregått slik kommunestyret bestilte det. Det ble opprettet prosjektgruppe, styringsgruppe og referansegrupper. Disse gruppene har klart definerte mandater. Mandatene står definert på side 8 i rapporten. Prosjektgruppa har jobbet med alt som presenteres i rapporten. Styringsgruppas mandat har vært å godkjenne mandatene til prosjektgruppa, styre framdrift, gi råd og fatte nødvendige beslutninger underveis og avgi rapport etter den første fasen til kommunestyret med forslag og tiltak. Prosjektleder har rapportert jevnlig til styringsgruppa. Referansegruppa har blitt informert om status og fremdrift, gitt råd og innspill og ivaretatt de ulike rådenes interesser. Hvem som har vært i de ulike gruppene står i rapporten på s. 7 og 8.

Så hva skjer med virksomhetene i Hobøl nå? Det skal behandles i kommunestyret 19. mai. I høringsperioden kan alle komme med innspill. Rådmannen formulerer således en innstilling som kommunestyret skal behandle. Høringsperioden er på ingen måte en hemmelig prosess og man må gjerne velge å la høringssvarene være offentlige. Likevel bør politikerne på ingen måte flytte tall eller komme med en forhåndsløsning før innstillingen foreligger. Vi kan imidlertid signalisere hva vi ønsker for Hobøls fremtid. Det har vi jo på mange måter allerede gjort i våre partiprogrammer. Hobøl Venstre er tettstedspartiet. Vi ønsker tre levende tettsteder i Hobøl. Vi har allerede tre levende tettsteder som vi har et ansvar i forhold til å ivareta. Det er skole på alle tettstedene. Disse ønsker vi å beholde. Vi lover å se på hver eneste mulighet for å få det til.

Hobøl Venstres klare holdning er at skolene er hjørnesteinen i tettstedene våre. Skolen samler nærmiljøet og skaper et godt miljø blant barn og unge, og et godt samarbeid og vennskap mellom foreldre og hjem-skole. Slike miljøer er forebyggende i uoverskuelig framtid. Fagmiljøet og det pedagogiske arbeidet på skolene våre er godt. Jeg er ikke i tvil om at større enheter også vil gi gode fagmiljøer, men blir det bedre for barna? Jeg er selv lærer og har god kjennskap til skoledrift. Det er fordeler og ulemper med alt. Ingen eier en fasit på den gode skole. Det vil alltid være ulike meninger og ulike vinklinger. Om argumentasjonen er enten bedre fagmiljøer eller å spare penger spiller ingen rolle for Hobøl Venstre. Hvis Hobøl Venstre skal stemme for å flytte skolebarn eller legge ned skoler, skal det være fordi vi tror at dette er det beste for barna og nærmiljøet, både for det stedet som det flyttes fra og for det stedet det flyttes til. Vi tror ikke det er til barnas beste å legge ned eller flytte nærskolen.
I samarbeidsavtalen mellom V, Sp og Ap står det at: «Det skal være skoletilbud i alle de tre tettstedene i kommunen. Vi vil vurdere andre forhold ved skoledrift ut fra utredningen om Hobølskolen». Jeg håper og tror at vi sammen får til fortsatt skoledrift i kommunens tre tettsteder.

Ragnhild Saxebøl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**