Uttalelse: Styrk forbrukermakten

Venstre mener at forbrukerne skal ha god og tilstrekkelig informasjon om varer og tjenester som tilbys i markedet. God og pålitelig informasjon fremmer forbrukermakt og gjør det mulig for forbrukerne å ta opplyste valg, og er derfor et av de mest sentrale virkemidlene i forbrukerpolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I dag finnes det ikke ensartet og likestilt digitalt tilgjengelig informasjon som forteller oss hva dagligvarer inneholder. Dagens globale handelssystem er kompleks og uoversiktlig, med lange forsyningskjeder. Relevant informasjon om varer må derfor gjøres enkelt og digitalt tilgjengelig.

Venstre er bekymret over omfanget av hormonforstyrrende stoffer og andre skadelige kjemikalier som finnes i dagligvareprodukter, også i mat og drikke. FNs miljøprogram og WHO peker på at hormonforstyrrende stoffer sannsynligvis bidrar til økningen av en rekke raskt voksende folkesykdommer som diabetes, fedme, ulike kreftformer og redusert forplantningsevne. Venstre krever derfor – i likhet med Forbrukerrådet – et forbud mot 17 stoffer som står på EUs prioriterte liste over hormonforstyrrende stoffer.

I både Sverige og Danmark er det utarbeidet egne handlingsplaner for en giftfri hverdag. Norge har satt seg et mål om at utslipp og bruk av stoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø skal stanses innen 2020. Venstre mener Norge må ha en egen handlingsplan for å kunne nå disse målene.

Venstre er bekymret over tilsetting av mikroplast i såpe, tannkrem og annen kosmetikk. Mikroplastbitene er så små at de ikke fanges opp i avløpsrensesystem og finnes igjen i magen på fisk og annet marint liv i alle hav. Nedbrytningstiden er over 50 år og plasten akkumuleres i marint liv frem til mengden er dødelig. Venstre ønsker tydeligere merking av produkter med mikroplast og på sikt stans i omsetning av produkter med mikroplast.

For at forbrukerne skal kunne ta kvalifiserte produktvalg, må informasjonen om ulike produkter være både objektive, pålitelige og lett tilgjengelige. Den enkleste måten å løse dette på er, gjennom etablering av en informasjonsportal for dagligvarer. For Venstre er det et selvstendig politisk mål både å styrke forbrukermakten, bedre hverdagen til grupper som f.eks. allergikere og synshemmede, bedre folkehelsen, bekjempe matkriminalitet, øke konkurransen og styrke en bærekraftig utvikling.

Derfor vil Venstre:
At alle varer skal følges av digitalt lesbar produktinformasjon
Etablere en gratis tilgjengelig informasjonsportal for dagligvarer
Utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag
Forby 17 hormonforstyrrende stoffer i produkter
Jobbe for strengere regulering i EUs kosmetikkdirektiv
Utarbeide handlingsplan for fjerning av mikroplast i kosmetikk omsatt i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**