Livskraftige lokalsamfunn

Viktige vedtak fattes i Stortinget de siste ukene før representantene tar sommerferie – økonomiske rammer for kommunene, opplegget for kommunereform, offensiv for utflytting av statlige arbeidsplasser og forankring av et folkevalgt regionnivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Irene Dahl

Foto: Silje England

■ Omleggingen av inntektssystemet for fylkeskommunene er det store grepet i kommuneopplegget for 2015. Fylker som tidligere har vært underfinansiert får nå styrket sin økonomi, mens fylker som har fått forholdsmessig mer får reduserte overføringer. Det gir noen dramatiske utslag, og Venstre har derfor vært opptatt av å styrke kompensasjonsordningene.

■ Enda viktigere for fylkeskommunene langs kysten er det imidlertid at vi har fått på plass en ferjeavløsningsordning for fylkesveiene som innebærer at fylkene beholder ferjetilskuddet i minst 40 år, selv om ferje erstattes med bru eller tunnel.

Med det styrkes finansieringen av fastlandsforbindelser langs hele kysten og det legges til rette for livskraftige lokalsamfunn.

■ Målet med kommunereformen er å flytte mer makt nedover, slik at avgjørelser tas nærmest de borgerne avgjørelsene gjelder. Større kommuner skal bli i stand til å påta seg større oppgaver og flere beslutninger kan flyttes ned på kommunalt nivå. Det er også viktig å ta tilbake makt og myndighet som i dag ligger i interkommunale selskap, hvor en som innbygger har svært begrenset mulighet til å finne ut hva som besluttes og enda mindre påvirke beslutningene som fattes. Derfor er kommunereformen en demokratireform.

■ Høyre og Frp ville strippe fylkeskommunen for oppgaver og legge den ned. Etter Venstres oppfatning vil det fortsatt være behov for et folkevalgt nivå mellom stat og kommune, selv med større kommuner. Derfor fremmet Venstre forslag i Stortinget om å opprettholde det folkevalgte mellomnivået og erstatte fylkeskommunene med regioner.

Vi trenger et folkevalgt nivå som kan håndtere de regionale utfordringene overfor statlige myndigheter. Det har vi nå også fått regjeringspartiene med på. I diskusjonen om hvilke nye oppgaver som skal overføres til kommunene må en nå også se hen til hvilke oppgaver som kan ligge til et regionalt nivå.

■ Vi trenger livskraftige lokalsamfunn og handlekraftige regioner, og nå er flertallet i Stortinget også med på Venstres krav om en offensiv rundt utflytting av statlige arbeidsplasser. Det er ikke et mål i seg selv å flytte arbeidsplasser ut av Oslo, men det er et behov for å redusere presset rundt Osloregionen og å legge til rette for etablering av statlige arbeidsplasser over hele landet. Vi setter folk først og vil legge til rette for at det er mulig å bo, leve og jobbe i hele landet.

Derfor er vi glad for at regjeringen nå må komme til Stortinget med offensive tiltak og en helhetlig strategi for utflytting av arbeidsplasser.

Irene Dahl, leder Troms Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**