Historien om høyspenten

Det er stort engasjement rundt saken om å få fjernet høyspenten på Nøkkeland. Vi ønsker å gi noen fakta fra vårt ståsted i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vi representerer ulike partier som kan ha ulikt syn. Alle vedtak som er gjort er ikke enstemmige, men vedtakene i saken om høyspenten er det et bredt flertall i bystyret som har stått bak.

Moss kommune forholder seg til helse- og strålevernmyndighetene når det gjelder magnetfelt og vurdering av helserisiko. Nøkkeland skole er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Moss kommune benytter et «føre-var»-prinsipp ved å sette utredningsgrensen på 0,4 mikrotesla som «tiltaksgrense» ved godkjenning av skoler og barnehager. Det er anbefaling om å utrede etter loven, men Moss har satt det som tiltakskrav. Det gjennomføres periodiske målinger. I beregninger av magnetfelt legger man inn høyere utnyttelse enn det som faktisk brukes, slik at man alltid skal være trygg på at nivåene ikke er vurdert for lavt.

Kraftledninger

Foto: Henrik Østerman

Høyspenten var med i bystyrets endelige vedtak om å bygge Nøkkeland skole 21. april 2008. Vedtak om høyspenten lød: «Høyspentkabelen graves ned for optimal og sikker plassering av skole og øvrige anlegg.» «Under forutsetning av at eiendomsbesitterne langs hele høyspenttraseen, fra Kambo til Nesparken, blir med på et spleiselag, fjernes hele luftstrekket.» «Bygging skal kunne påbegynnes uten at kraftledningen på forhånd er gravd ned eller fjernet.» «Den nye skolen i nordre bydel skal ikke tas i bruk før kraftledningene er fjernet fra området.»

26. mai 2008 fattet bystyret et detaljert vedtak etter råd og faglige vurderinger på helseområdet. Bystyret ba administrasjonen utrede saken med en "føre-var"-holdning. Det ble satt opp en rekke forhold som skulle avklares. De viktigste var hvilke strålingsverdier som var i området, på Kambo skole og Luenbakken barnehage samt hvilke tiltak som kunne begrense strålingen der den var utenfor de anbefalte verdier.

De bestilte vurderinger behandlet bystyret 11. april 2011. Det ble gitt dispensasjon fra kravet om å fjerne høyspentlinjen før skolen ble tatt i bruk, men med en rekke forutsetninger. Den viktigste var målinger av magnetfeltverdiene på skolenes mest stråleutsatte oppholdsrom. Bystyret slo fast at verdiene skulle avleses og beregnes slik at man kunne sikre seg også ved de største strømstyrkene i høyspentlinja. Samtidig skulle leke- og oppholdsarealene legges utenfor magnetfeltsonen med verdier over 0,4 mikroTesla.

Bystyret ønsket å sanere luftstrekket i området snarest. Det ble gitt frist til høsten 2011 med å utrede ulike alternativer. Bystyret bestemte 20. juni 2011 å gå videre med omlegging forbi skolen.

Kraftlinjer Stord Luftspenn luftlinjer Kraft monstermaster

Foto: Rogaland Venstre

Utredninger ble gjort ferdig og 28. oktober 2013 behandlet bystyret saken med to alternativer. Begge gikk på å legge høyspenten utenom boligområdene i nordre bydel. Bystyret valgte alternativet med nytt luftstrekk. Dette valget ble bekreftet i bystyret 16. juni i år. Bystyret har bestemt å tilby grunneiere langs traseen en økonomisk kompensasjon for ulemper samtidig som grunneiere som mister høyspenten må bidra til å betale flyttingen.

Detaljprosjekteringen for den valgte løsningen er ferdig i disse dager og konsesjonssøknad sendes da NVE. Det er en søknad med ekspropriasjonsvarsel som kan trekkes etter hvert som man kommer frem til minnelige ordninger med grunneierne. Behandlingstiden hos NVE er ett år og byggetiden er 14-20 måneder. Luftlinje kan strekkes når temperaturen er over +10 grader. Det betyr at ny linje kan være på plass sommeren 2017. Må areal eksproprieres kan det bety inntil to år ekstra saksbehandlingstid.

Dersom bystyret nå skal endre vedtaket til alternativet med nedgraving kan det bety en utsettelse på ett til to år i forhold til valgte alternativ. Den raskeste løsningen som vil tjene innbyggerne i nordre bydel fra Kambo til Tigerplassen er derfor om grunneierne inngår en minnelig avtale slik de er tilbudt. Da kan vi skru av strømmen i den gamle høyspenten sommeren 2017.

Sissel Rundblad (H)
Tomas Colin Archer (Ap)
Sindre Westerlund Mork (V)
Halvard Sand (KrF)
gruppeledere i bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**