JUNIMØTET I KOMMUNESTYRET

Møtet var denne gangen lagt til Viltkroa i Gullesfjord. Driftskonseptet der er basert på lokalt råstoff som utgangspunkt for lokalprodusert mat, og ga et både interessant og positivt inntrykk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Jan Meyer hadde oppdrag i USA, og Per Torvald Meyer møtte som vararepresentant i tillegg til de to faste Linda Alise Karlsen og Asbjørn Hessen.

Kommuneøkonomien er i krise etter to år med driftsunderskudd, tils. 8,6 mill. kr, og dette preget innleggene i de fleste av de viktigste sakene. I tillegg ble det vist til premieavviket på pensjonskostnader som er akkumulert til 46 mill. kr, noe som bidrar til at det er nødvendig å øke limit for kassareditt til 75 mill. kr.

Venstres representanter var opptatt av hva en må gjøre for å komme ut av denne situasjonen, unngå å havne i Robek og kunne bevare Kvæfjord som egen kommune.

Et lyspunkt var at tertialrapporten for årets fire første måneder i 2014 viser overskudd, og tyder på at grep som blei tatt i 2013 har virkning. Det vil likevel være nødvendig med nye tiltak inneværende år.

Administrasjonen fikk ros for godt arbeid med ny helse-og omsorgsplan.

Linda viste til at det allerede nå i høst er akutte behov for å etablere botreningstilbud/overgangsbolig for ungdom med spesielle behov, og foreslo at dette tiltaket blir flyttet fram fra 2016 til 2014. hun foreslo også at tiltaket “Stilling som rusfaglig medarbeider omgjøres til 100% fast stilling” blir endret slik at stillingsbrøken blir vurdert særskilt. I sitt innlegg viste hun også til at psykiatritjenesten er liten til å være egen enhet, og at de fleste avdelingsledere har mange flere ansatte under seg enn enhetsleder for psykiatri. Hun antydet at psykiatritjenesten heller burde være en avdeling i psykepleietjenesten, og at de ansatte kunne jobbe i turnus for å sørge for god kompetanse på psykiatri tilgjengelig til enhver tid. Hun ba om at dette blir vurdert.

Alle forslag i denne saka ble sendt over til vurdering i levekårsutvalget.

Asbjørn viste til planens formulering om å “utarbeide egen boligsosial plan for utsatte grupper” og ba om at dette også ble tema i forbindelse med eierskapsmelding som varsles til kommunestyrebehandling til høsten, og at det blir tatt opp i dialogmøte med Kvæfjord Eiendom.

Han viste til at det er nødvendig å avklare både hva som skal være kommunens boligpolitikk og hvilken rolle Kvæfjord Eiendom skal ha i en slik strategi.

Venstres representanter viste for øvrig til partiets engasjement for å forsere realisering av ev. tilbygg til BOAS med plass for 10 plasser rehabilitering/avlastning og ev. fysioterapi/ergoterapi, og uttrykte tilfredshet med at planen nå tar sikte på å finne plass til forprosjekt i 2015, med realisering i 2016-2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**