Mer makt og flere oppgaver til nye kommuner og regioner!

Kommunereformen som nå er vedtatt av Stortinget er en gyllen mulighet til en fornying av det offentlige Norge ved at det lokale selvstyret styrkes og makt flyttes nedover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstres mål med kommunereformen er å få flytta mer makt fra sentrale myndigheter ned til regionalt og lokalt nivå. Beslutninger bør fattes så nær de det angår som mulig. Alle beslutninger som bare har konsekvenser for et avgrenset geografisk område bør kunne treffes på dette nivået.

Alfred Bjørlo

Alfred Bjørlo
Foto: Vidar Helle

– Desentralisering av makt bidrar til maktspredning, og er en forutsetning for å mobilisere til deltakelse i lokalpolitikken og for at lokalsamfunnet skal kunne ta størst mulig ansvar for egen utvikling, sier Alfred Bjørlo som er sentralstyremedlem i Venstre og ordfører i Eid.

Venstre mener at dagens kommuner har altfor lite makt og frihet. Kommunekartet fra 1964 er ikke egnet i 2014 til å ta helhetlig grep om næringsutvikling, miljøpolitikk, arealdisponering og stadig mer kompliserte og kompetansekrevende offentlige tjenester, blant annet innen helse og omsorg. Mange av oppgavene løses derfor i samarbeid med andre kommuner, gjerne organisert i interkommunale selskap (IKS).

– Utstrakt bruk av IKS lukker makten inne blant få personer. I realiteten har man da outsourcet oppgavene bort fra de valgte lokale politikerne. Beslutninger flyttes fra en åpen kommunestyresal til et lukket styrerom. Det er for Venstre et demokratiproblem som må løses, sier Bjørlo

Kommunene må ta mer ansvar for klima, velferd og utdanning

Venstre mener det er avgjørende at man tar grep lokalt fremfor å avvente handling på nasjonalt plan. Eksempelvis må kommunene ta et større ansvar for å bekjempe klimaendringer. For mange kommuner vil dette i dag være en for stor oppgave, ettersom det er krevende å bygge opp tilstrekkelige fagmiljø. Det vil være lettere i en større kommune. For andre kommuner, særlig i storbyregionene, vil utfordringen kunne være at kommunegrensene blir et hinder for gode løsninger.

– Velferdsutfordringene er også økende i omfang og kompleksitet. For mange kommuner må oppgavene allerede i dag løses i samarbeid med andre. I mindre kommuner er det krevende å tiltrekke seg nødvendig fagkompetanse og bygge opp fagmiljø som kan løse oppgavene og ivareta innbyggernes rettigheter på en forsvarlig måte i framtida. Videre er det på utdanningsområdet verdt å diskutere om kommunene bør få ansvar for det helhetlige skoleløpet. Igjen vil det da fordre en ny kommunestruktur, sier Bjørlo.

Staten må gi tydeligere føringer

Venstre mener alle kommuner må være med i reformprosessen som nå er i gang, og har formulert dette som et utredningsansvar. Enkeltkommuner kan ikke sette seg helt på siden av prosessen – og gjennom det blokkere for muligheten til å flytte ned oppgaver fra stat til nye kommuner.

Samtidig mener Venstre det er klare svakheter ved Jan Tore Sanners litt løselige “oppfordring til naboflørt” rundt i kommune-Norge – uten at han vil gi klare svar på hva mulige turtelduer skal kunne drive med i sitt fremtidige ekteskap. Oppfordringen om å “slå dere sammen først, og så skal vi etterhvert se hva dere kan drive med”, kan fort vise seg å bli en blindvei. Staten må tørre å vise kortene først – og si hva som kan ligge i potten av makt og oppgaver dersom et nytt kommunekart tegnes.

Kommunereformen er for Venstre like mye en “statsreform” – med hovedformål å flytte makt ut fra staten ned til de nye kommunene. Da må Staten i langt sterkere grad forhåndsforplikte seg til å flytte oppgaver, makt og kompetansemiljøer ned til de nye kommunene – dersom det tegnes et kommunekart som gjør slik maktoverflytting mulig.

Fylkeskommunen må erstattes med større regioner

Andrè Skjelstad

Andrè Skjelstad
Foto: Venstre

– For Venstre har det vært avgjørende å slå fast at vi fortsatt skal ha tre folkevalgte nivå. Vi er glad for å ha fått bred tilslutning til dette i Stortinget sier Andre Skjelstad, stortingsrepresentant for Venstre og medlem av kommunal- og forvaltningskomitèen.

– Dagens fylkeskommuner er ikke innrettet for å løse de store regionale utfordringene, og oppgavene fylkeskommunene har i dag vil bli redusert når kommunene blir større. Kommunereformen gjør det derfor nødvendig å erstatte fylkeskommunen med et folkevalgt regionnivå, sier han videre

Venstre mener regionnivået må ses i sammenheng med kommunereformen. Når man ser på hvilke oppgaver som skal legges til de nye kommunene, mener vi det også er naturlig å se på hvilke oppgaver som kan flyttes fra staten til et nytt regionalt nivå. Det har vi fått Stortingets tilslutning til – det er en viktig folkestyre-seier for Venstre.

Maktspredning og desentralisering av oppgaver

Det er behov for å spre makt og desentralisere flere oppgaver og beslutninger. Derfor fremmet Venstre forslag i Stortinget i vår om utflytting av statlige arbeidsplasser.

– Vi er glad for at Venstre har fått gjennomslag i Stortinget for offensive tiltak og en helhetlig strategi for utflytting av arbeidsplasser. Desentralisering av arbeidsplasser er avgjørende om man skal tilrettelegge for livskraftige lokalsamfunn og handlekraftige regioner over hele landet. Stortingets vedtak på området er forpliktende. Venstre vil sørge for at regjeringen nå følger opp, sier Andre Skjelstad.

For Venstre henger kommunereform, regionreform og utflytting av statlige arbeidsplasser sammen. Det handler om å spre makt, bygge opp kompetansemiljø og tilrettelegge for livskraftige, fremtidsrettede bo- og arbeidsmarkedsregioner over hele landet. Da må alt dette ses i sammenheng. Først da kan en kommunereform bli en reell folkestyrereform som flytter makt nedover og gir folk mer makt over egen hverdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**